ANA SAYFA

Ara
TEMİZLE
İş deneyimini gösteren belgeler/İhaleye katılımda yeterlik kuralları/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/İş hacmini gösteren belgeler

1-İş deneyimini gösteren belgeler-İhale konusu işe ait Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde iş deneyim belgesindeki işin 36 ay süreli 34 adet şoför ve 29 adet operatör ile belediyeye ait araçlar ve iş makinalarının kullanımı işi yani işçilik hizmet alımı işi olduğu, ihale konusu işin ise kömür torbalama tesisi çalıştırma, kömür yıkama tesisi çalıştırma ve kazı-yükleme ve nakliye esaslı tüm hizmet işleri olduğu anlaşıldığından iş deneyim belgesindeki işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer verilen benzer iş tanımını karşılamadığına dair…

2-İş deneyimini gösteren belgeler/İhaleye katılımda yeterlik kuralları-ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesi, EKAP vasıtasıyla üzerindeki belge numarası esas alınarak sorgulandığında sunulan belgede yer alan bilgilerin EKAP üzerinde kayıtlı belgede yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, ayrıca başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin sözleşme tarihi ve ifa süresi üzerinden bir takım çıkarımlar yapmak suretiyle işin kabul tarihine ilişkin iddialarda bulunulmakla birlikte bu hususu destekler nitelikte herhangi bir somut bilgi/belgenin başvuru kapsamında sunulmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığına dair…

3-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler-ihaleye katılacak tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerektiğine dair…

4-İş hacmini gösteren belgeler-istekli tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosunda cari oranın 136%, öz kaynak oranının 49%, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 42% şeklinde belirtildiği görülmüştür. Ancak anılan istekli tarafından bilanço sunulduğu, bilançodaki bilgiler esas alınarak yapılan hesaplamalarda ise bilanço oranlarının değerlerine ulaşıldığı anlaşılmış olup, bilanço bilgileri tablosunda yapılan bahse konu yüzdelik gösterimin esasa etkili bir sonucu olmadığına dair…

   
İlk Önceki 1 2 3 Sonraki Son