ANA SAYFA

Ara
TEMİZLE
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

Mevzuat hükümleri uyarınca numune değerlendirmesinin her halükarda ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu heyet tarafından yapılması gerektiği, İdari Şartname ’nin 7.5.6’ncı maddesinde özel olarak bu üyenin uzman üye olması gerektiğinin belirtildiği, bu nedenle idareye yapılan şikayet başvurusu sonucunda numune değerlendirmesinin yeniden yapılabilmesi için, raportör olarak atanan kişilerden en az birinin ihale komisyonun uzman üyesi olacak şekilde belirlenmesi gerektiği, aksi halde numune değerlendirmesine ilişkin alınacak kararların mevzuat hükümleri ve İdari Şartname ‘nin 7.5.6’ncı maddesi uyarınca geçerli olmayacağı anlaşılmıştır. Bununla birlikte numune değerlendirmesinde teklifle birlikte sunulması gereken belgelerin sunulup sunulmadığı veya uygun olup olmadığına ilişkin olarak değerlendirme yapılmaması gerektiği, sunulan numunenin fiziki özellikleri itibariyle Teknik Şartname hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin teklifle birlikte sunulan belgeler uyarınca teklif edilen ürünün Teknik Şartname ’ye uygun olduğunun anlaşılması ve numune değerlendirmesinin geçersiz olduğuna ilişkin iddiasının uygun olmadığı, sunulan ürünün Teknik Şartname ‘ye uygunluğunun ise usulüne uygun olarak yeniden yapılacak numune değerlendirmesi ile tespit edilmesi gerektiğine dair…
Aday veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler/Tüzel Kişilerin Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler/Bankalardan Temin Edilecek Belgeler

Tüzel kişiye ilişkin 15.01.2018 tarihli ve 1067 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde; şirketin... Gıda Tem. Bilg. Spor Hiz. Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. olan unvanının... Yemek Sosyal Hizmetler Ltd. Şti olarak değiştirildiği, gazetede İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün “…kararın tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.” şeklindeki ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla unvan değişikliğinin ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğinin yetkili Kurumca ifade edildiği görülmüştür. Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkileri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde belirtilmiş ve bunlar arasında ihaleyi gerçekleştiren idarelerin ihale sürecindeki işlemlerinin incelenmesi sayılmış olup, diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarındaki işlemlerin Kurumumuzca denetlenmesi anılan mevzuat hükmü kapsamında mümkün bulunmadığı sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ve şirketin eski unvanını taşıyan iş deneyim belgesinin, unvan değişikliği sebebiyle geçersizliğine ilişkin iddianın yerinde olmadığına dair…
Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Sınır Değer Altında Kalan İsteklilerden Yeniden Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmesi

İstekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, AVŞ-03 poz nolu “Göletlerde filtre kum-çakıl malzemesi konulması” iş kalemi analizinde yer alan 03.508 poz nolu “motor greyder” analiz girdisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanmış rayiç ile açıklandığı, AVŞ-25 poz nolu “Relokasyon yolunda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi analizinde yer alan 03.508 poz nolu “motor greyder” analiz girdisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanmış rayiç ile açıklandığı, söz konusu analiz girdisine ilişkin açıklamanın mevzuata şekilde yapıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli açısından iddia konusu hususun bir hak kaybına veya zarara sebebiyet vermediği, sınır değer altında kalan isteklilerden sadece başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı, ayrıca diğer isteklilerin söz konusu iddiaya ilişkin şikâyet başvurusunda bulunmadığı, bu çerçevede iddia konusu hususun idarece herhangi bir teklifin reddedilmesine gerekçe oluşturmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu aykırılığın teklifi sınır değer altında kalan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesini gerektirir nitelikte olmadığına dair.


   
İlk Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki Son