ANA SAYFA

Yazdır
İhalenin karara bağlanması ve bildirilmesi/Fiyat dışı unsurlar/Yaklaşık maliyet

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte “ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu” şeklindeki fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesine karar verildiği ve bu doğrultuda ihale dokümanında bu unsurların nispi ağırlıklarına yer verildiği, hesaplamaların ayrıntılı şekilde gösterildiği tutanağın isteklilere kesinleşen ihale kararıyla birlikte gönderildiği, bu bakımdan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin olarak kamu ihale mevzuatına aykırı bir durumun bulunmadığı, ayrıca yaklaşık maliyet ihale tarihi öncesinde isteklilerce bilinmediğinden “ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu” biçimindeki fiyat dışı unsurlara ilişkin hesaplama yönteminin ayrıntılı şekilde bilinmeyişinin isteklilerin teklifleri üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığına dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1321 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, istekliler arasında en düşük fiyatı teklif ettikleri, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda açıklamalarının idarece uygun bulunduğu ve ilk gönderilen kesinleşen ihale kararına göre ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, sonrasında gönderilen kesinleşen ihale kararı ile ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Ahmet Ekşinar olduğunun belirtildiği, İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken değerlendirmenin “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda, teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan, kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden olacak şekilde yapılacağının ifade edildiği, ancak puanlamaya ilişkin olarak ürünün kalite ve nitelik açısından nasıl değerlendirildiği, diğer istekliler lehine hangi kıstasların dikkate alındığı, ürünler bakımından katsayı çarpımlarının numune dahi istenilmeden hangi kriterler üzerinden yapıldığı hususlarının ihale komisyonu kararında yer almadığı, mal alımı ihalelerindeki puanlama uygulamasının hizmet alımı ihalesinde kullanıldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 61’inci maddesi uyarınca fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik bir açıklama bulunmadığından 30 puan altında kalan isteklilerden puanı en yüksek olan isteklinin mi yoksa tüm isteklilerden 30 puana eşit veya üzerinde en fazla puan alan isteklinin mi teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirleneceğinin anlaşılamadığı ve idarece iyi niyet kuralları dışında her iki şartta da karar verileceğinin açıkça görüldüğü, ihale komisyonu kararı ekindeki puanlama tablosuna göre hiçbir isteklinin 30 tam puan almadığı, sonuç olarak baskı ve basım işleri sektörünün öncülerinden olarak teklif ettikleri bedele ihale konusu işi ihale dokümanına uygun şekilde yapmalarında bir sorun ve zararın söz konusu olmayacağı, ihale üzerinde bırakılan istekli ile kendi teklif bedelleri arasındaki farktan dolayı kamu zararının ortaya çıkacağı, kalite ve teknik değer puanlamasının işi yapmayacağı, işi yapacak olan şirketlerinin deneyimi ve kaliteli işlerinin ortada olduğu, nitekim idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülerek işi yapabileceklerinin kabul edildiği, idarece sehven bir karar alınarak ihalenin başka bir istekli üzerinde bırakıldığı, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale işlem dosyası” başlıklı 20’nci maddesinde “(1) İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenler. Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır:

…

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi…” hükmü,

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.” hükmü,

“Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 61’inci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurl

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32