ANA SAYFA

Yazdır
Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Belgelerin sunuluş şekli/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Kalite ve standarda ilişkin belgeler/Bankalardan temin edilecek belgeler

İhale üzerinde bırakılan... Yemekhane ve Tem. Hiz. Tic. A. Ş.nin teklif dosyasında sunduğu TR-61-K-002945 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin iptal edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin özel ortağı... Kur. Yem. Güv. Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunduğu TR-61-K-009394 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin pasif durumda olduğu, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartname ’nin 7.1.(h) maddesinde yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığına dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1235 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin anonim şirketi olduğu, anonim şirketlerin son durumu gösteren ortakların ve ortaklık oranlarının ticaret sicil gazetesinde yayımlatma zorunluluğunun bulunmadığı, son durumu gösteren ortakların ve ortaklık oranlarının ticaret sicil gazetesinde yayımlatmayan anılan isteklinin, bu hususa ilişkin son durumu gösteren belgelerin teklifle birlikte (noter onaylı pay defteri veya hazirun cetveli vb.) sunulmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazeteleri’nin son ortaklık durumunu ve temsil yetkisini göstermediği, Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki adresin birim fiyat teklif mektubu ve kaşedeki adres bilgileriyle uyuşmadığı,

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı sureti sunulması gerekirken, aslı yerine suret olan belgelerin ibraz edildiği ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak ihale dosyasında sunulduğu,

3) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusunun “Toplu Tüketim işletmeleri” olarak belirtildiği, söz konusu belgelerin ihale konusu iş ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesini teminen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş istenilmesi gerektiği, işletme kayıt belgeleri ile teklif zarfında ve Ticaret Sicil Gazetesinde bulunan adreslerin aynı olmadığı, ayrıca sunulan işletme kayıt belgeleri geçerliliğini kaybettiğinden, belgelerin kayıtlı ve bağlı bulunduğu il veya ilçenin Gıda Tarım Müdürlüğünden teyit alınması gerektiği, anılan belgelerde belirtilen adreste üretim yapılmadığı,

4) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun ihale dokümanı kapsamında verilen standart forma uygun olmadığı, birim fiyat teklif mektubuna oda kaydına ilişkin ibarenin eklenmediği,

5) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan kapasite raporunun, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilmediği, ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresinin dolduğu ve günlük kapasitesinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen sayıyı karşılamadığı, diğer kurumlardan da ihale kazandığından kapasite sayısının yetmediği,

6) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından teklif dosyasında İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenilen 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin sunulmadığı, ISO. 9001-2008 belgesi ve TS. 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ise ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolduğu, bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmediği,

7) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, bu belgelerin EKAP kaydının bulunmadığı, iş deneyim belgelerine konu işin benzer iş kapsamında olmadığı, belge tutarının parasal limitleri karşılamadığı,

8) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan K1 veya K2* yetki belgeli 2 adet aracın kapalı panelvan tipi araçlar olmadığı,

9) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektupları, tekliflerinin %3’ünü karşılamadığı ve İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde belirtilen süreyi kapsamadığı, dolayısıyla anılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri U

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32