ANA SAYFA

Yazdır
İhalelere Yönelik Başvuru Ehliyeti/İhalelere yönelik başvurular

İtirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış olan ve bu değerlendirmeye ilişkin itirazı olmayan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli karşısında herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimalinin bulunmadığı, anılanın ortada güncel ve kamu yararı ile uyumlu bir menfaatinin bulunmadığı açıktır. Gelinen bu noktada, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, başvurunun ehliyet yönünden uygun olmadığına dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
Kamu İhale Kurulu Kararı

Kamu İhale Kurumundan
Karar Sayısı
04.10.2018 - 2018/UM-IV-1778
Toplantı No:2018/054
Gündem No:9
Karar Tarihi:04.10.2018
Karar No:2018/UM-IV-1778
BAŞVURU SAHİBİ: Hyundai Rotem Company VEKİLİ: Av. Selçuk Sencer ESENYEL,
İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/144625 İhale Kayıt Numaralı “Kirazlı Halkalı Raylı Toplu Taşıma Sistemi 272 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1527 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin;

1) Sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan belge tutarının ihale dokümanında istenilen tutarı sağlamadığı,

2) Sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan işlerin farklı bir şirket tarafından gerçekleştirildiği,

3) Sunduğu belgelerin İdari Şartname'nin "Belgelerin Sunuluş Şekli" başlıklı 7.7 'nci maddesine uygun sunulmadığı ve bu iddialarla idareye yaptıkları şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddedilmesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

Yapılan incelemede, 16.07.2018 tarihinde gerçekleşen ihalede başvuru sahibinin; gelir tablosuna ilişkin sunduğu belgenin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı; Kuruma sunduğu itirazen şikayet dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik belgelerine yönelik iddialarda bulunduğu; ancak idarenin kendi teklifini değerlendirme dışı bırakmasına yönelik iddialarda bulunmadığı görülmüştür.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

…

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmünden, başvuru ehliyetine ilişkin olarak iki temel şartın öngörüldüğü, bunlardan ilkinin ihale dokümanı edinilmesi ve/veya ihaleye teklif sunulması, diğerinin ise ilgilinin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu ortaya koymasıdır.

İtirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış olan ve bu değerlendirmeye ilişkin itirazı olmayan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli karşısında herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimalinin bulunmadığı, anılanın ortada güncel ve kamu yararı ile uyumlu bir menfaatinin bulunmadığı açıktır. Gelinen bu noktada, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, başvurunun ehliyet yönünden uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32