ANA SAYFA

Yazdır
İş deneyim belgesi/Yasak fiil veya davranışlar

(...) Gayrimenkul İnş. AŞ’nin %52 hissedarı olan... Aktay’ın 02.03.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden istifa ederek ayrıldığı anlaşılmış olup, bu duruma bağlı olarak söz konusu şahsın mevzuat gereği 02.03.2021 tarihine kadar istifa ederek ayrılmış olduğu kurumundaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak başvuruya konu ihaleyi yapan idare Osmaniye İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile... Aktay’ın ise istifa ederek ayrıldığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün farklı idareler olduğu görülmüştür. Ayrıca söz konusu ihaleye ilişkin projelerin Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce onaylanması 2531 sayılı Kanun’un uygulanması bağlamında aynı idare olarak görülmesine imkân vermediğine dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1330 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Ortak Girişimin pilot ortağı MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş.nin %52 hissedarı olan Eray Aktay’ın istifa etmeden önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptığı, şikayete konu ihalenin ise yapılan yetki devri ile farklı bir tüzel kişilik olan Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiği, ihale konusu işe ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu yetki devrinin ve ihale komisyonunda İl Sağlık Müdürlüğü personelinin de bulunuyor olmasının hiçbir hukuki anlamının olmadığı, Eray Aktay’ın ayrılmış olduğu idare ile ihaleyi yapan idare arasında herhangi bir hukuki bağın bulunmadığı, 2531 sayılı Kanun düzenlemesinin yasaklayıcı ve sınırlandırıcı nitelikte bir hüküm olduğu, bu tür hükümlerin yaptırım niteliğindeki hükümlerle ortak hukuki rejim içinde değerlendirmesi ve yorumlanması gerektiği, buna göre her türlü yaptırım hükmü veya sınırlandırıcı ve yasaklayıcı hükümlerin dar kapsamda yorumlanması gerektiği,

2) Pilot ortak tarafından gelir tablosunun teklif dosyası ile birlikte sunulduğu, mevzuata uygun olarak sunulan ve gerçekliği konusunda tereddüt oluşturmayan gelir tablosunun EKAP’tan veya başka bir kurumdan teyit edilmesine gerek olmadığı, böyle bir teyit yapılma ihtiyacı oluşsa dahi bu teyit işleminin EKAP’tan değil Maliye Bakanlığı kayıtlarından ya da isteklinin kayıtlı olduğu Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılması gerektiği, dolayısıyla teklif dosyası kapsamında sunulan gelir tablolarının esas alınmayarak EKAP kayıtlarının esas alınmasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığı, ayrıca ihale komisyonu tarafından EKAP kayıtlarının neden esas alındığına ilişkin herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Osmaniye İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından 25.05.2017 tarihinde yapılan “Osmaniye Merkez Sağlık Kompleksi” yapım işine ilişkin ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 20.07.2018 onay tarihli ihale komisyonu kararında 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, Güçtaş Gıda Hayv. Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Ota İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin uygun olmadığı, MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş. - Rapa İnş. Ltd. Şti. - Erdal Pamukçi Ortak Girişimi’nin 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesine aykırılık bulunması ve sunmuş oldukları cironun yetersiz olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Uluyıl İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. - Aktay İnş. Nak. Elek. Petrol San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin belirlendiği tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

…

b) İş Yönetme Belgesi;

1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; bir görevlendirme yazısına veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara, …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’in 17.7.3’üncü maddesinde “…2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un “Yasak ve Süresi” başlıklı 2’nci maddesinde; “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldı

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32