ANA SAYFA

Yazdır
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

Mevzuat hükümleri uyarınca numune değerlendirmesinin her halükarda ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu heyet tarafından yapılması gerektiği, İdari Şartname ’nin 7.5.6’ncı maddesinde özel olarak bu üyenin uzman üye olması gerektiğinin belirtildiği, bu nedenle idareye yapılan şikayet başvurusu sonucunda numune değerlendirmesinin yeniden yapılabilmesi için, raportör olarak atanan kişilerden en az birinin ihale komisyonun uzman üyesi olacak şekilde belirlenmesi gerektiği, aksi halde numune değerlendirmesine ilişkin alınacak kararların mevzuat hükümleri ve İdari Şartname ‘nin 7.5.6’ncı maddesi uyarınca geçerli olmayacağı anlaşılmıştır. Bununla birlikte numune değerlendirmesinde teklifle birlikte sunulması gereken belgelerin sunulup sunulmadığı veya uygun olup olmadığına ilişkin olarak değerlendirme yapılmaması gerektiği, sunulan numunenin fiziki özellikleri itibariyle Teknik Şartname hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin teklifle birlikte sunulan belgeler uyarınca teklif edilen ürünün Teknik Şartname ’ye uygun olduğunun anlaşılması ve numune değerlendirmesinin geçersiz olduğuna ilişkin iddiasının uygun olmadığı, sunulan ürünün Teknik Şartname ‘ye uygunluğunun ise usulüne uygun olarak yeniden yapılacak numune değerlendirmesi ile tespit edilmesi gerektiğine dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1471 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ilk ihale kararında numune değerlendirmesi sonucu sundukları ürünün Teknik Şartname'nin 3, 4, 5, 6, 8 ve 11'inci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği, yaptıkları şikayet başvurusu üzerine yapılan numune incelemesi sonrasında ikinci ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği, ardından Global Adım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine yapılan numune incelemesi sonucunda ürünlerinin Teknik Şartname'nin birinci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, tekliflerinin Teknik Şartname'nin birinci maddesinde belirtilen şartı sağladığının ürünün teknik broşürünün birinci sayfasında yazdığı, test ve teyit raporlarında ürünün bu maddeye uygunluğunun açıkça beyan edildiği, ürünlerinin aynı zamanda FDA kaydına sahip olduğu, ürünlerinin birçok testten geçirildiği ve insan dokusuna uyumlu olduğunun kanıtlanmış olduğu, Sağlık Bakanlığı'nda Mart 2011'den itibaren kaydının bulunduğu, MKYS üzerinden Türkiye çapında devlet hastanelerinin aynı teknik özellik talebiyle kendilerinden gerçekleştirdikleri satın alımlarında görülebileceği, ürünlerinin geniş referansının bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ABD menşeili ürünlerinin pahalı olup kamu zararına neden olacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 17’nci maddesinde (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

KARŞI OY :

(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düze

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32