ANA SAYFA

Yazdır
Zeyilname Durumunda Esas Alınması Gereken Döküman

Başvuru sahibi tarafından satın alındığı iddia edilen ve itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde sunulan İdari Şartname ‘nin idarece düzenlenmediğinin idarenin 25.09.2018 tarihli ve E.76622 sayılı cevap yazısında açıkça ifade edildiği, ayrıca söz konusu yazıda 09.08.2017 tarihinde gönderilen zeyilname ile Sözleşme Tasarısı’nın 23’üncü maddesinde düzenlenen isteklinin kendi malı şartının bulunduğu açıklamaların kaldırıldığının belirtildiği, dolayısıyla zeyilname öncesi ve sonrası düzenlenen İdari Şartname ‘nin 7.5.5’inci maddeleri arasında herhangi bir farklılığın bulunmadığı, ayrıca Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin altıncı fıkrasındaki idarece satışı yapılan doküman ile EKAP’ta hazırlanan doküman arasında farklılık bulunması halinde EKAP’ta hazırlanan dokümanın esas alınacağı hükmü de göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin bahsi geçen iddiasının yerinde olmadığına dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2105-02 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareden makbuz karşılığı alınan dokümanlar arasında farklılıklar olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde kendi malı olması gereken araçlara ilişkin ibarenin değiştirilen İdari Şartname’de yer almadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 24.08.2017 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye 17 isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin 07.08.2017 tarihli şikâyet başvurusunun idarece reddi üzerine anılan istekli tarafından 21.08.2017 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde alınan 20.09.2017 tarihli ve 2017/UY.I-2540 sayılı Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin E: 2017/3046, K: 2018/17 sayılı kararı ile davanın kısmen reddine, kısmen kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, akabinde söz konusu mahkeme kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 23.05.2018 tarihli ve E: 2018/866, K: 2018/1815 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 14.08.2018 tarihli ve 2018/MK-298 sayılı Kurul kararında “…her ne kadar Kurul kararında, zeyilname bildirim tarihinden sonra (09.08.2017) alınan ihale dokümanında İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesindeki kendi malı olması gereken araçlara ilişkin ibarenin kaldırıldığı ifade edilmekte ise de, davacı tarafından dosyaya sunulan ve yukarıda adları anılan istekliler tarafından alındığı iddia edilen dokümanların 07.08.2017 ve 31.07.2017 tarihlerinde alındığı, söz konusu tarihlerin de Zeyilname bildiriminden önce odluğu, ayrıca Zeyilname’de açıkça “kendi malı olması gereken araçlara ilişkin” ibarenin Sözleşme Tasarısı’ndan çıkarıldığının bildirildiği, ancak İdari Şartname’ye ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediği, İdari Şartname’nin 7.5.5. maddesinin nasıl bir usul ile değiştirildiği konusunda da herhangi bir açıklığın bulunmadığı görülmektedir.

Bu itibarla, yukarıda anılan hususların, idarelerin ihalelerde sağlamakla yükümlü olduğu rekabet, eşit muamele ve şeffaflık ilkeleri göz önünde bulundurularak açıklığa kavuşturulması zorunlu iken, gerekli araştırma yapılmaksızın tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

…davacının temyiz isteminin kısmen kabulü ile, davacının “idareden makbuz karşılığı alınan dokümanlar arasında farklılıklar olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.5. maddesinde kendi malı olması gereken araçlara ilişkin ibarenin, değiştirilen İdari Şartname’de yer almadığı” iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmın BOZULMASINA…” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin “idareden makbuz karşılığı alınan dokümanlar arasında farklılıklar olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.5 maddesinde kendi malı olması gereken araçlarla ilişkin ibarenin, değiştirilen İdari Şartname’de yer almadığı” iddiasının esasının yeniden incelenmesine karar verilmiştir.

20.09.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile 232.000.000,00 TL teklif bedeli ile YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Beryar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 239.940.000,00 TL teklif bedeli ile İntim İnş. Tic. Müş. Ltd. Şti. - Altındağ İnşaat Taahhüt Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinin altıncı fıkrasında “İdarece satışı yapılan dokümanın EKAP’ta hazırlanan dokümana uygun olması zorunludur. Dokümanlar arasında farklılık bulunması halinde EKAP’ta hazırlanan doküman esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

İnceleme konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

Türü: Yapım İşi

Miktarı : 1294 kalem iş

Keşfinde Belirtilen, 1294 Kalem İş…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32