ANA SAYFA

Yazdır
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler/sözleşme tasarısı

1-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Giderler: Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, idarece birim fiyat teklif cetvelinin sadece çalıştırılacak personele ilişkin satır açmak suretiyle oluşturulduğu, İdari Şartname'deki teklif fiyata dâhil giderler arasında makine ve teçhizata ilişkin giderlerin teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği görülmüş, ancak bunlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır oluşturulmasının gerekli olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesine göre bu giderlerin hizmetin yürütülmesindeki sözleşme gideri ve genel giderler olarak değerlendirilebileceği, isteklilerin bu giderlere ait maliyetlerini hesaplayarak işçilik kalemi içerisinde teklif vermelerine engel bir durum olmadığına dair.

 

2-Sözleşme Tasarısı: İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16'ncı maddesinde, hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde her bir aykırılık hali için belli oranlarda ceza kesileceğine dair düzenleme yer alsa da, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığı, ancak bu düzenlemelerin işin sözleşmeye uygun olarak uygulanmasında bir engel oluşturmayacağı, ayrıca bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediğine dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1583 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde Teknik Şartname'de sayılan makine ve teçhizat giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, bununla beraber, makine ve teçhizatların sayıldığı tablonun 11’inci sırasında yer alan ve toplam 143 adet istenilen çift kovalı paspas için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, aksi durumun tekliflerin hazırlanmasında tereddütlere yol açılabileceği, yine Teknik Şartname'nin “Güvenlik” kısmında çalıştırılacak personele verilecek giriş çıkış kartlarının teklif fiyata dâhil olduğunun, bu kartların ücreti karşılığında temin edilerek personele verilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak bu kartların toplam maliyetinin 105.800,00 TL olduğu ve önemli bir teklif maliyeti bileşeni haline geldiği, ihale mevzuatında %4’lük sözleşme gideri ve genel gider içerisinde hangi maliyetlerin olduğunun belirtildiği,

2) Sözleşme Tasarısı’nın 4’üncü maddesinde sözleşmenin uygulanmasında Hizmet işleri Genel Şartnamesi ve ihale dokümanında yer alan diğer tanımların geçerli olduğu düzenlemesine yer verildiği, Hizmet işleri Genel Şartnamesi’nin hakedişler ve ödemeyi düzenleyen 42’nci maddesinde ise yüklenicinin düzenlenen hakedişlere itirazını on gün içerisinde bildirmediği takdirde hakedişi kabul etmiş sayılacağının düzenlendiği, oysaki sözleşme sürecinde idare ve yüklenicinin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, Hizmet işleri Genel Şartnamesi’nde hakedişe itiraz halinde idarenin yükümlülüklerine dair düzenleme yapılmadığı, buna göre Hizmet işleri Genel Şartnamesi’nin anılan hükümlerinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na aykırı olduğu,

3) Sözleşme Tasarısı’nın cezalar ve sözleşmeni feshi başlıklı 16’ncı maddesinin, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 26 numaralı dipnotuna aykırı olarak düzenlendiği, anılan maddede ceza tekrarlarının belirtilmediği; işe başlamama, makine ve teçhizatların en az yüzde ellisini hazır bulundurmama, eksilen makine ve teçhizatları 15 takvim günü içerisinde tamamlamama, personel eksikliğinin yüzde yirmiyi aşması gibi haller sözleşmeye ağır aykırılık halleri olarak belirtilmiş olup, bu hallerde ihtara gerek kalmaksızın teminatın gelir kaydedilerek sözleşmenin feshedileceği düzenlenmekle beraber, diğer sözleşme aykırılık hallerinde aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirmek suretiyle bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmamış olup, bu aykırılıklar sonucu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nde “78.29.(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30.(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./2. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32