ANA SAYFA

Yazdır
Belgelerin Sunuluş Şekli/Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler Ve Kapasite Raporu/Yerli Malını Teklif Edenler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması/Demonstrasyon

1-Belgelerin sunuluş şekli/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Demonstrasyon- ihalede, istekliler tarafından teklif edilen cihazların Teknik Şartname ’de belirtilen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla 27.08.2018 tarihinde idare tarafından demonstrasyon yapıldığı anlaşıldığından, bahse konu istekli tarafından anguldruvaya ilişkin olarak teklif dosyasında orijinal olmayan ve isteklinin kendi düzenlediği katalogların sunulduğu yönünde alınan ihale komisyonu kararının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu istekli tarafından anguldruvaya ilişkin olarak internet üzerinden teyidi yapılabilen ÜTS kayıtlarının sunulduğu, ayrıca ihale dokümanında belirtilen teknik kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı hususunun muayene kabul aşamasında tekrar teyit edileceği dikkate alındığında, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığına dair

2-Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması- ihalede yerli malı teklif eden isteklilere % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı, söz konusu isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için ise teklif ettikleri mallara ilişkin olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunmalarının zorunlu olduğuna dair

 
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1537 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale komisyonu tarafından tekliflerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak söz konusu kararın yerinde olmadığı, şöyle ki;

- İhalede teklif etmiş oldukları anguldruvanın “Being Foshan marka Rose 202 CA(P)” olduğu, demonstrasyon sırasında yapılan video kaydının incelenmesi neticesinde diş üniti üzerinde söz konusu anguldruvanın yer aldığının ve andulgruva üzerinde “Being Foshan Rose 202-M4, 40.000 rpm, 1:1 2 CAP” yazılarının bulunduğunun anlaşılacağı, M4 (midwest) ifadesinin modeli değil, anguldruvanın takılacağı mikromotor gövdesinin, diş üniti tedavi tabletindeki hortumun bağlantı şeklini ifade ettiği, bahse konu bağlantı şeklinin ise Teknik Şartname’nin 2.9.3’üncü maddesinde yer alan düzenleme gereğince seçildiği, anılan cihazın modelinin ise içten sulu sistemler için kullanılan ROSE 202 olduğu ve teklif edilen cihazla aynı model olduğu,

- İhale komisyonu kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilen ve üretici resmi web sitesinde yer aldığı ifade edilen 22.000-27.000 rpm özelliğinin, ihalede teklif etmiş oldukları Being Foshan marka Rose 202 CA(P) anguldruvaya ait olmadığı, söz konusu özelliklerin Being Foshan marka mikromotor gövdelerine ilişkin olduğu, taraflarınca teklif edilen ürünlerin ise Being Foshan marka Rose 202 CA(P) anguldruva ve TKD marka Definitive model elektrikli mikromotor olduğu; bahse konu mikromotora ait olarak teklif dosyasında sunulan katalogda, üretici web sitesinde ve ürün belgelerinde de görüleceği üzere anılan mikromotorun Teknik Şartname’de istenilen 1.000-40.000 rpm devir hızını karşıladığı, mikromotorla uyumlu olarak teklif ettikleri anguldruvanın ise 1:1 hız aktarımına sahip olduğu, dolayısıyla takılı olduğu mikromotor hangi devir hızında çalışıyorsa anguldruvanın da aynı hızda çalıştığı; ayrıca ihale komisyonu tarafından anılan cihazların Teknik Şartname’ye uygunluk denetiminin yeterlik belgeleri üzerinden değil, üretici firmanın web sitesi üzerinden yapılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

- Teklif etmiş oldukları anguldruvanın mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletip iletmediğinin demonstrasyon sırasında ihale komisyonu tarafından herhangi bir ölçüm aleti kullanılmadan değerlendirildiği; söz konusu cihaza ait kataloglarda, cihaz üzerinde yer alan yazıda, üretici firma beyanlarında ve cihaza ait orijinal belgelerde bahse konu cihazın 1:1 oranında hız aktarımına sahip olduğunun belirtildiği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu diş üniti ve üzerinde yer alan aksesuarların ihale dokümanı düzenlemelerine aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki;

a) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu Grup Dental marka Quattro model diş ünitinin ÜTS kayıt tarihinin 06.09.2018 olduğu, dolayısıyla anılan cihazın ihale tarihi itibariyle ÜTS kaydının bulunmadığı, söz konusu durumun İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca bahse konu cihazın ÜTS kaydının bulunduğuna ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgenin ekran çıktısı olduğu ve belgelerin sunuluş şekli şartlarına uygun olmadığı, ayrıca söz konusu cihazın demonstrasyon tarihi itibariyle de ÜTS kaydının bulunmadığı,

b) Tıbbi cihaz kategorisinde ve TİTUBB/ÜTS kapsamında bulunan reflektöre ilişkin olarak taraflarınca ve Aypa İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında TİTUBB/ÜTS kayıt belgesinin sunulduğu, ancak diğer istekliler tarafından söz konusu belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı,

c) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu NSK marka NLX NANO model seyyar tip elektrikli mikromotorun 2.000-40.000 rpm devirde çalıştığı, anılan durumun Teknik Şartname’nin 8.2.2’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, üretici firma ve ithalatçı firma web siteleri üzerinde araştırma yapılması durumunda söz konusu hususun açıkça görüleceği, bahse konu istekli tarafından demonstrasyon için sunulan Y1001845 ürün kodlu diş ünitine monte elektrikli mikromotorun ise Teknik Şartname’nin 8.2.2’nci maddesine uygun olduğu ancak bahse konu cihazın teklif edilen Y1001362 ürün kodlu cihazla aynı cihaz olmadığı ve TİTUBB/ÜTS kaydının bulunmadığı, ayrıca anılan cihazın hızının tespiti amacıyla demonstrasyon sırasında herhangi bir ölçümün yapılmadığı,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu NSK marka NLX NANO model elektrikli mikromo

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32