ANA SAYFA

Yazdır
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Demonstrasyon/Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

1-Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Demonstrasyon: ihale komisyonu üyelerinin ve firma yetkilisinin katılımıyla söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu cihazlara ilişkin olarak yeniden demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işleminde teklife konu ürün/ürünlerin fiziksel ve görsel denetiminin yapılması, demonstrasyon neticesinde aykırılık tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların açık ve somut bir şekilde ortaya konulmuş olması, ayrıca bu hususların demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi, bahse konu tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilileri tarafından imzalanması, tutanağın firma yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmesi gerektiğine dair


2-Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması:İstekli tarafından sunulan belgenin yalnızca hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuar grubu, reflektör, ayak pedalı, hekim taburesi ve bağlantı kutusundan oluşan Grup Dental marka Quattro model ürün grubuna ilişkin olarak düzenlendiği, aeratör başlığı, elektrikli mikromotor, anguldruva, ünite monte dolgu cihazı ve ünite monte kavitron için teklif dosyasında yerli malı belgesi sunulmadığı anlaşılmış olup, dolayısıyla sunulan yerli malı belgesinin ihale konusu alımın tamamını kapsamadığı, bu haliyle fiyat avantajı uygulanmasına esas olamayacağına dair.

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1539 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) CE ve FDA onaylı olarak teklif etmiş oldukları koltuğun Teknik Şartname’nin 1.9’uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, bahse konu ürünün anılan Şartname maddesine uygun olduğunun teklif dosyasında sunmuş oldukları Teknik Şartnameye Cevaplar belgesinden ve dilekçe ekinde sunulan üretici uygunluk beyanından anlaşılacağı, teklif etmiş oldukları ürünün mikrop barındırabileceğinin referans laboratuvarından kanıtlanması gerektiği,

2) Teklif etmiş oldukları koltuğun Teknik Şartname’nin 1.15’inci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, bahse konu ürünün anılan Şartname maddesine uygun olduğunun, dilekçe ekinde sunulan üretici uygunluk beyanından anlaşılacağı, kaldi ki kolçakların özel mekanizması sayesinde sola ve aşağı, sağa ve yukarı hareket ettiği, hasta geçişine yardımcı olacak ergonomik bir yapıda olduğu, demonstrasyon sırasında ihale komisyonunca açıklama istenmemesi nedeniyle hareket mekanizmasının taraflarınca gösterilemediği, demonstrasyon sırasında bir tutanak tutulmaması ve demonstrasyon tutanağının firma yetkilisine imzalatılmaması nedeniyle usulüne uygun bir demonstrasyon yapılmadığı, bu nedenle demonstrasyonun yenilenmesi gerektiği,

3) Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen elektrikli mikromotorun üzerinde üretici firma adının yazılı olmadığı, anılan durumun Teknik Şartname’nin 8.2.5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, üretici firma isminin NSK değil, NAKANISHI INC olduğu, dolayısıyla cihaz üzerinde bu ibarenin yazılı olması gerektiği,

4) Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen anguldruvaya ilişkin olarak teklif dosyasında sunulan katalogların orijinal olmadığı, ayrıca söz konusu istekli tarafından NSK marka M-25 model anguldruva teklif edilmiş olmasına rağmen demonstrasyon işlemi amacıyla ihale komisyonuna NSK marka S-Max M25 model anguldruvanın sunulduğu, bahse konu cihazın ise TİTÜBB/ÜTS sistemine kayıtlı olmadığı,

5) Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında yalnızca Grup Dental marka Quattro model Türkiye menşeili diş üniti için yerli malı belgesi sunulduğu, ancak ihale konusu işin diş üniti ve tedavi ekipmanlarının alımına ilişkin olduğu, bu kapsamda sunulan yerli malı belgesinde diğer ekipmanların da gösterilmesi gerektiği veya her bir ekipman için ayrı ayrı yerli malı belgesi sunulması gerektiği, bahse konu istekli tarafından teklif edilen tedavi ekipmanlarının ise Çin ve Japonya menşeili olduğu, dolayısıyla anılan ürünlerin yerli malı olarak değerlendirilmemesi gerektiği ve bu cihazların yerli malı belgesine eklenmesi durumunda yerli malı katkı oranının Yerli Malı Tebliği’nde belirtilen %51 oranını karşılamayacağı, söz konusu istekliye %15 fiyat avantajı uygulanmaması gerektiği, bahse konu belgenin diş üniti ve tedavi ekipmanları için alınmış olduğunun Ankara Ticaret Odasından teyit ettirilmesi gerektiği, DMO kataloğunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ana ünitin 20.000,00 TL olarak gösterildiği, ünitin aksesuarlarıyla birlikte bahse konu istekli tarafından 45.490,00 TL’ye teklif edilmiş olmasından da aksesuarların ithal olduğunun anlaşılacağı,

6) Reflektörün tıbbi cihaz kategorisinde ve TİTUBB/ÜTS kapsamında bulunan bir cihaz olmasına rağmen Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında reflektöre ilişkin olarak TİTUBB/ÜTS kayıt belgesinin sunulmadığı, anılan cihazın TİTUBB/ÜTS kapsamında olmadığına dair beyanname sunulduğu, ayrıca söz konusu cihazın kılavuzunun iki ayrı onaylı kuruluştan alınmış EC sertifikasına sahip olduğu, bu kapsamda kullanma kılavuzunun da uygun olmadığı, kaldı ki söz konusu kullanma kılavuzlarında “led veya tungsten halojen” ifadesinin yer aldığı, bu ifadenin uygun olmadığı, TİTUBB kaydının led reflektör için mi halojen reflektör için mi yapıldığı hususunun açık olmadığı,

7) Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu aeratör başlığının ve elektrikli mikromotorun ihale tarihi itibariyle TİTUBB/ÜTS kaydının bulunmadığı, anılan cihazlar için teklif dosyasında sunulan TİTUBB/ÜTS kayıt belgesinin sisteme kayıtlı olmayan bir ürüne ait olan internet çıktısı olduğu,

8) Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin 2’nci kısmına ilişkin olarak teklif edilen;

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32