ANA SAYFA

Yazdır
Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/İş deneyimini gösteren belgeler/iş deneyim belgesi

1-Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler-analiz formatlarında yer alan jel dinamit yerine Powerjel Magnum (dinamit) kullanılmayacağı ilgili görüş yazısı ile teyit edildiğinden idarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasını aynı gerekçe ile uygun bulmaması işleminin yerinde olduğuna dair

2-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler- yönetim kurulunun yetkisinin uzatılmasına dair kararın genel kurul yerine yönetim kurulu tarafından alınmadığı, ... Mutlu’nun genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyesi seçildiği, yönetim kurulu başkanlığı görevinin uzatılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı, Türk Ticaret Kanunu’nun 366’ncı maddesinin birinci fıkrasında yönetim kurulunun her yıl üyeleri arasından bir başkan seçeceğinin belirtildiğine dair

3-İş deneyimini gösteren belgeler/iş deneyim belgesi- ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağına ait ... Mehmet Kurugöllü adına düzenlenmiş “Dalaman-Akköprü Barajı ve HES İnşaatı” işine ilişkin iş yönetme belgesinde ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin iş deneyim tutarının 2.451.474,78 TL olduğu, bu tutarın beşte birinin 490.294,96 TL’ye karşılık geleceği ve güncellendiğinde 79.072.125,34 TL’ye ulaşılacağı, bu tutarın teklif edilen bedelin %30 ile %50’si arasında olduğu, bu nedenle de idarece anılan İş Ortaklığına teknik değer nitelik puanı olarak 1 puan verilmesinde mevzuata ve dokümana aykırılık olmadığına dair

4-Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler- ş Ortaklığı tarafından EPDK’nın resmi web sayfası üzerinde şikâyete konu ihalenin ilan tarihi ile ihale tarihi arasında Erzurum ili akaryakıt bayi fiyatlarına yönelik yapılan sorgulamaya ilişkin bir çıktı sunulduğu, burada MOİL marka motorinin fiyatının 3,52 TL olduğu, EPDK’nın resmi web sayfası üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bu fiyatın teyit edildiği, bu nedenle de ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının mazot girdisi için sunduğu açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesinde yer alan “İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.” açıklamasına uygun olduğuna dair

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/388-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine uygun olduğu, şöyle ki,

a) Aşırı düşük teklif açıklama istenilen girdilerinden çam kerestesi 05/10, yuvarlak ağaç 0,1/10, düz siyah sac, çimento, inşaat demiri girdileri için HAT İnşaat-Tankut ÖZTÜRK’ten alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet göstermeyen kişiden alındığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedildiği, fiyat teklifinin gerçek kişiden alındığı, bu nedenle faaliyet alanına ilişkin kısıtlamanın mümkün olmadığı, 6762 Sayılı Ticaret Kanunu ile “Ultra Vires” ilkesinin terk edildiği, açıklamanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu, idarece şikâyete verilen cevapta fiyat teklifinin dayanağı belgelerin incelendiği, ancak dayanak belgelerdeki satışların cüzi olduğunun belirtildiği, idarenin bu cevabından bile gerçek kişinin o alanda faaliyetinin olduğunun anlaşıldığı,

b) Powerjel Magnum (dinamit) fiyat teklifine ilişkin olarak not kısmındaki açıklayıcı bilginin yeterli olmadığı, Powerjel Magnum’un jelatinit dinamit yerine kullanılabileceğine dair ilave teknik bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle tekliflerinin reddedilmesinin yerinde olmadığı, jel dinamitin bu nitelikteki dinamitlerin genel adı olduğu, üretici firmalara göre farklı şekilde adlandırıldığı, MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası tarafından üretilen jel dinamitin adının “jelatinit dinamit”, Orica-Nitro firması tarafından üretilen patlayıcının markasının ise “Powerjel Magnum” olduğu, DSİ’nin birçok şantiyesinde jel dinamit olarak Powerjel Magnum kullanıldığı, fiyat teklifinin ORİCA firması tarafından düzenlendiği, söz konusu fiyat teklifi MKE’den alınsaydı adının Powerjel Magnum yerine jelatinit dinamit olacağı, patlayıcının alımı satımı, depolanması gibi faaliyetler izin ve ruhsata tabi olduğundan, ruhsata tabi patlayıcıyla ilgili bir tereddüt var ise 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesin kapsamında ek bilginin temin edilmesi, ruhsatı veren Emniyet Genel Müdürlüğünden yahut MKE’den sorulması gerektiği,

c) Çimento ve tras malzemesi için Özay Ankara Ltd. Şti.nden fiyat teklifi alındığı, nakliye maliyeti hesabında malın temin yeri olarak Söylemez Barajı’na en yakın Aşkale Çimento Fabrikası esas alındığı, fiyat teklifinin usulüne uygun olduğu, dördüncü kişilere yönlendirme gibi bir durumun bulunmadığı, taahhüt içermediği, mevzuatta yer alan ilgili meslek mensubu beyanının yer aldığı,

2) İhale üzerine bırakılan İş Ortaklığının aşağıda belirtilen hususlar nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği;

a) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı BRJ adına hareket eden yönetim kurulu başkanı Bülent Mutlu’nun yetkisi temsilci olup, şirket adına bağlayıcı imza atamayacağı gibi ihalelerde de şirketi temsilen kendi adına veya vekalet imza atmasının mümkün olmadığı,

b) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının hem pilot ortağı ve hem de özel ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin teklif edilen bedele göre asgari yeterlik kriterini karşılamadığı, her iki ortağın iş deneyim belgelerinin kesinleşen Şartname’ye göre ayrıştırılması gerektiği,

c) İdari Şartnamede “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %30’u ile %50’si arasında olan ve teklif edeceği bedelinin %50’si ve üzerinde olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş, teklif edilen bedelin % 30-%50 si arasında 1 puan, % 50’nin üzerinde olması halinde 2 puan verileceğinin belirtildiği, ihale üzerine bırakılan isteklinin tam puan almasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi içerisinde bulunan yol ve tesis binaları imalatlarının iş deneyim belgesi tutarından düşürülmesi gerektiği,

3) İhale üzerine bırakılan İş Ortaklığının aşağıda belirtilen hususlar nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı;

a) İş ortaklığının soğutma tesisi için yapmış olduğu fiyat açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, işe özgü olması gerektiği, fiyat tekliflerinin üçüncü şahısların daha önce alıp sattığı herhangi bir tesis fiyatı olduğu,

b) İdarece verilen analiz formatında nakliyeler

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32