ANA SAYFA

Yazdır
İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları/Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi

1-Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılan ve kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde; iş deneyimini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri ile ilgili olarak İhale Uygulama Yönetmeliklerinde öngörülen asgari ve azami oranlar dikkate alınmak suretiyle, bütün kısımlar için aynı yeterlik kriterine ilişkin tek bir oranın tespit edileceği, tespit edilen oranın ise her bir kısım için ayrı ayrı gösterilmesi zorunluluğunun bulunmadığı, aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesinin teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacağına dair                                                    

 

2-İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları-İdari Şartname’de ihale konusu hizmetin adının “2018-2019 Eğitim Öğretim yılı taşımalı imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerini taşıma işi”, ihale kayıt numarasının ise “2018/486437” olduğu, idarece başvuru sahibine gönderilen şikayete cevap yazısında ifade edilen ihale konusu hizmetin adı, İdari Şartname’de belirtilenle aynı olmakla birlikte ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığı görülmüştür. Ancak söz konusu hatanın esas incelemeye etkili bir hata olarak değerlendirilemeyeceğine dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1576 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 20’nci maddesi uyarınca kısmi teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılan 2018/486437 İKN’li “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma İşi”ne teklif veren isteklilerden, Akber İnş. Taş. Gıd. Hayv. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif sunduğu kısımların toplam bedeli dikkate alındığında, söz konusu isteklinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesi tutarının yeterli olmadığı, diğer bir ifade ile, iş deneyim belgesi tutarının her bir kısım için ayrı ayrı dikkate alınması yerine isteklerce sunulan toplam bedel üzerinden dikkate alınması gerektiği, şöyle ki;

İdari Şartname’nin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında, her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacağının düzenlenmediği görüldüğünden, anılan Şartname’de yapılan düzenlemelerden, işin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacağının anlaşıldığı, bununla birlikte, söz konusu Şartname’de, istekliler tarafından teklif ettikleri bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek bir sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerektiğinin düzenlendiği, dolayısıyla tek bir sözleşme tutarı üzerinden iş deneyim belge tutarının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, idarenin yaptığı hatanın aktarılanlarla sınırlı olmadığı, şikâyete cevap yazısında, ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihalede şikâyet edilen Akber İnş. Taş. Gıd. Hayv. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde 40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 94, 96 ve 97’nci kısımlara teklif verdiği görülmektedir. İşbu esas inceleme yalnızca Akber İnş. Taş. Gıd. Hayv. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yönelik olması nedeniyle sadece aktarılan kısımlar üzerinden yapılmıştır.

40, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89 ve 97’nci kısımlar için yapılan incelemede;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirâzen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

…

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

…

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir. …” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

…

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

…

b) Başvuru ehliyeti,

…

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32