ANA SAYFA

Yazdır
Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifler/Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler/İş Hacmini Gösteren Belgeler/İş Deneyimini Gösteren Belgeler/Ortaklık Durum Belgesi

1-Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifler-ihalede verilen diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak sorgulamaya tabi tutulacağı, sorgulama sonrasında açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlenmesi, ihalenin anılan maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesi, ayrıca yaklaşık maliyeti eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi konularında Kurumca hazırlanacak ikincil mevzuatın esas alınması gerektiğine dair…

 

2-Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler-iş ortaklığında her iki ortak tarafından ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini tevsik etmek amacıyla ilgili meslek mensubu tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ve net satışları gösteren tablo ile ekinde ilgili dönemlere ait bilançolar ve gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu belgelerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’de öngörülen ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini karşıladığına ilişkin ilgili meslek mensubunun tespitlerinin yer aldığı ve bu çerçevede sunulan ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin İdari Şartname’de öngörülen yeterlik kriterlerini karşıladığına dair…

 

3-İş Hacmini Gösteren Belgeler- ...... İş Ortaklığında her iki ortak tarafından ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini tevsik etmek amacıyla ilgili meslek mensubu tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ve tablo ile ekinde ilgili dönemlere ait bilançolar ve gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu belgelerde .... İş Ortaklığının İdari Şartname’de öngörülen ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini karşıladığına ilişkin ilgili meslek mensubunun tespitlerinin yer aldığı ve bu çerçevede sunulan ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin İdari Şartname’de öngörülen yeterlik kriterlerini karşıladığına dair…                                                                    

 

4-İş Deneyimini Gösteren Belgeler- iş deneyim belgesi sahibinin belgede gösterilen süre boyunca ilgili görevlerde çalışmadığı, belge sahibinin görevlendirme olurlarının eksik olduğu, SGK hizmet dökümlerinin eksik olduğu ileri sürülmekte ise de, ... İş Ortaklığı tarafından sunulan iş denetleme belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği ve başvuru sahibi tarafından bu iddiaları destekleyici nitelikte bilgi ve belge de sunulmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddialara ilişkin olarak değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığına dair…               

 

5-Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifler-Başvuru sahibi tarafından bazı iş kalemlerine ilişkin teklif edilen fiyatların, hangi hesaplama yöntemiyle ulaşıldığına ilişkin ayrıntılarına itirazen şikayet dilekçesinde yer verilmeyen tutarlardan aşağı olamayacağı ileri sürülmekte ise de, Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarında öngörülen şekil kurallarına uygun şekilde ve belgelere dayalı olarak yapılan açıklamaların başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda “sunulan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif savunması yapılabilmesinin mümkün olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi mümkün bulunmadığına dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3168-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2.33) Analizlerde yer alan ve doldurulması gereken “Kar ve Genel Masraf %...” kısmının gerçeği yansıtmadığı, ilgili açıklamalarda yüzde kaç oranında kar ve genel masraf öngördüğünün belirtilmediği,

2.36) İşçilik teklif birim fiyatlarının asgari ücret ile savunulması, mazot teklif birim fiyatının EPDK’nın belirlediği il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları üzerinden savunulması, Tebliğ’e uygun olarak belirlenen “açıklama istenilmeyen analiz girdileri” için 0,01 TL alınarak savunulması halinde dahi açıklama istenilen iş kalemlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Birim Fiyat Analizleri” isimli kitapta yer alan analizler kullanılarak oluşturulan aşın düşük teklif savunma değerleri; her bir iş kalemi için kar ve genel giderler dahil olmak üzere aşağıda yer alan değerlerden az olamayacağı,

• “BK-KAZI” poz numaralan iş kalemi için 59,00 TL/m3;

• “Tİ-KAZI” poz numaralı iş kalemi için 8,70 TL/m3

• “DEMB-C30/37” poz numaraları iş kalemi için 230,00 TL/m3

• “DEMİR” poz numaraları iş kalemi için 2650,00 TL/m3

• “HENB-C30/37” poz numaraları iş kalemi için 190,00 TL/ton

• “OMOLTİ” poz numaralan iş kalemi için 115,00 TL/m2

• “B-O-6” poz numaralan iş kalemi için 8,00 TL/m3

• “BT-0-8-A” poz numaralan iş kalemi için 9,70 TL/ton

• “M-A-O-5-l” poz numaraları iş kalemi için 10,50 TL/m2

• “PMTAT-O” poz numaralan iş kalemi için 31,00 TL/m2

anılan birim fiyatlar kullanılarak, ihale dokümanında sunulan “Teklif Birim Fiyat Cetveli”nin oluşturulması halinde elde edilecek “Toplam Tutar”ın; ihale konusu işe anılan istekliler tarafından sunulan fiyat tekliflerinin çok üzerinde olduğu, anılan isteklilerin ihale konusu ise sunmuş oldukları fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif savunması yapabilmelerinin mümkün olmadığı,

2.37) Anılan istekliler tarafından sunulan teklif birim fiyatları ile aşırı düşük teklif savunmasını yapılabilmesinin ve “Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı” olarak 50 tam puan alınabilmesinin mümkün olmadığı,

2.38) Anılan istekliler tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılan iş denetleme belgelerinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uymadığı, iş deneyim belgelerinin güncel olmadığı ve asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, iş deneyim belgesi sahibinin belgede gösterilen süre boyunca ilgili görevlerde çalışmadığı, belge sahibinin görevlendirme olurlarının eksik olduğu, SGK hizmet dökümlerinin eksik olduğu, anılan istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin yeterlilik şartlarını ve mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin yeterlilik şartlarını sağlamadıkları, söz konusu isteklilerin ciroları ve mali yeterlilik rasyolarının (oranları) yetersiz olduğu, iş deneyim belgesi sahibi kişilerin anılan isteklilerde 1 yıldan daha az bir süredir bulunduğu, iş deneyim belgelerinin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu isteklilerin ihaleye girmek için sunduğu belgelerin Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye (51) isteklinin katıldığı, başvuru sahibi dahil 27 isteklinin yeterlik kriterini sağlamadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olduğu tespit edilen isteklilerin teklif tutarları üzerinden aşırı düşük teklif sınır değerinin 157.643.167,57 TL olarak hesaplandığı, anılan sınır değerin altında teklif veren 18 isteklinin sorgulamaya tabi tutulduğu, bu isteklilerden 12’sinin açıklamalarını süresi içerisinde idareye sundukları, idarece yapılan değerlendirme neticesinde 5 isteklinin (Feza Taahhüt A.Ş. - Deha Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı, Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş. - Haselsan İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Nil Yapı Malz. ve İnşaat Tic. A.Ş. - Dinç Grup İnşaat Petrol Nak. Mad. Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Demgün İnşaa

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32