ANA SAYFA

Yazdır
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

İsteklinin teklifi kapsamında sunduğu araçlara ilişkin kiralama sözleşmesinin tarihinin ilan tarihinden önce olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması uygun olmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında ihale konusu işte kullanılacak en az 8 aracın 2’si için noter onaylı kira sözleşmesi ve 6 araca ilişkin kiraya veren adına düzenlenmiş meslek mensubu raporu sunulduğu, bu çerçevede kullanılacak araçların en az 8 adedinin kendi malı olmadığı anlaşıldığından, isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında sonucu itibariyle aykırılık bulunmadığına dair

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1574 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018/289134 İKN’li “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul ve Ortaokul Olmak Üzere Toplam 2657 Öğrencilere Verilecek Öğle 3 Çeşit Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” işinin 10.07.2018 tarihinde ihale edildiği, 25.09.2018 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında Tanrıverdi Gıda Tem. Elk. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ACB Gıda Tem. ve Bkm. Med. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinin belirtildiği,

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yemek üretimi ve dağıtımı için hijyenik ortamda taşımaya elverişli termokinli en az 8 adet araç çalıştırılacağının, ayrıca isteklinin kendi malı olan araçlara ilişkin belgelendirmesinin ne şekilde yapılması gerektiğinin düzenlendiği, söz konusu düzenlemeden Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanlar için makina ekipman kira sözleşmesi ile ihalenin ilk ilan ve davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğine ilişkin dekontun teklif dosyası kapsamında sunulacağının belirtildiği,

Ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (f) bendinde mutfağın hizmetin verileceği il sınırları içerisinde olması gerektiğinin, iş yerinin kira olması durumunda kira sözleşmesi, o iş yerine ait iş yeri açma ruhsatı ve kapasite raporu ile TS Hizmet Yeterlilik belgesinin teklif ekinde sunulması gerektiğinin düzenlendiği, Finansal Kiralama Kanunu’na göre edinilmiş ise kira sözleşmesi ile ihalenin ilk ilan ve davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğine ilişkin dekontun teklif dosyasında sunulacağının belirtildiği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere kira sözleşmesinin teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenemeyeceği, araçların isteklinin kendi malı olması şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, işin yürütülmesi sırasında istenen ve Teknik Şartname’de yer verilen makine teçhizat ve diğer ekipmanların ihalelerde yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı, şikâyet başvurularının idarece başvurunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği, ancak kesinleşen ihale kararının kendilerine 25.09.2018 tarihinde tebliğ edildiği, kendilerinin ise 03.10.2018 tarihinde idareye süresi içerisinde başvuruda bulundukları, idarece şikâyet başvurusunun yasal süresi içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin yerinde bir işlem olmadığı, firmalarının ihalede katılım ve yeterlik koşullarını sağladığı, bu nedenle ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükümleri bulunmakta olup, anılan maddenin gerekçesinde “…. Süresinde şikayet hakkını kullanmayanlar, ilan ile ihale veya ön yeterlik dokümandaki tüm düzenlemelerin hukuka uygun olduğunu ve kendisi açısından herhangi bir hak ihlali doğurmadığını kabul etmiş sayılacağından, bu aşamadan sonra ihale veya ön yeterlik ilanları ile ihale veya ön yeterlik dokümanına ilişkin şikayet başvurusunda bulunulamayacağı öngörülmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “ (1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentle

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32