ANA SAYFA

Yazdır
İhaleye katılımda yeterlik kuralları/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

İhalede isteklilerin teklif ettiği makinelerin Teknik Şartname ’de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığı, İdari Şartname ‘de düzenlenen ve teklif kapsamında sunulan tedarik edilecek malzemenin katoloğu /ürün marka modelini belirten belge ile teknik şartnameye cevap belgelerinin incelenmesi sonucu anlaşılması gerektiği, 27.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde, sunulan malzemenin katoloğu/ürün marka modelini belirten belge ile teknik şartnameye cevap belgelerinin incelenip incelenmediğinin anlaşılamadığı, İdari Şartname ‘de, İhale İlanında ve ihale dokümanında demo yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla idare tarafından isteklilerin teklif ettiği ürünün teknik şartnamedeki özellikleri taşıyıp taşımadığının, yeterlik kriteri olarak belirtilmeyen demo uygulaması üzerinden değerlendirilemeyeceği, bu durumda yapılan demo sonucunda teklifi uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmasının gerektiği, bu tekliflerin Teknik Şartname ‘de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığı, teklif kapsamında sunulan tedarik edilecek malzemenin katoloğu/ürün marka modelini belirten belge ile teknik şartnameye cevap belgelerinin incelenerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiğine dair

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1639 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihaleye Pellenc marka zeytin hasat makinesi ile katıldıkları, teklif ettikleri makinenin daha ucuz olduğu, kapasite olarak da idarece teklifi uygun olduğu belirtilen istekliye ait makineden daha üstün olduğu, Teknik Şartname’nin 3.1.8’inci maddesinin açık olarak enerji tasarrufunu talep eden bir düzenleme olması ve tasarruf için örnek bir sistem tanımlamasına rağmen, dengi özelliği ibaresi ile aynı sonucu sağlayan herhangi bir sistemin kabul edilebilir kılındığı, diğer bir ifade ile anılan tasarruf sağlandıktan sonra, örnekteki bir durma veya devir düşürme özelliğinin bir anlamının kalmadığı, Teknik Şartname’nin 3.1.5’inci maddesinde sehven yazıldığı açıkça belli olan ve Türk üniversitelerinin tüm deney raporlarında kabul edilen makine boyu yerine, boru boyunun esas alındığı ve anlamsız bir kritere göre değerlendirme yapıldığı, tekliflerinin Teknik Şartname’nin 3.1.5 ve 3.1.8’inci maddesini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, fakat teklif ettikleri makine ile söz konusu kriterlerin fazlasıyla sağlandığı, kaliteli ve iyi bir zeytin hasat makinesinin şartnamede belirtilmeyen en önemli kriterlerinin göz ardı edildiği, mevcut şartnamenin iyi bir makinenin çiftçiye ulaştırılmasında yeterli olmadığı, bilimsellikten ve ölçülebilir kıstaslardan oldukça uzak olduğu, dolayısıyla söz konusu ihalenin iptal edilmesi ve zeytin hasat makinesini ve zeytini tanıyan uzmanlardan oluşacak bir bilirkişinin oluşturacağı tarafsız bir şartnameye göre ihalenin tekrarlanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması yer almaktadır.

Aynı Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numu

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32