ANA SAYFA

Yazdır
İhalenin karara bağlanması ve bildirilmesi/Fiyat dışı unsurlar/iş deneyim belgesi

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde tanımlanan iş deneyim belgesi türleri kapsamında, iş yönetme belgesinin de olduğu ve yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerinde iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin puanlamada kullanılamayacağı yönünde açık bir ifadenin bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu iş yönetme belgesinin puanlamada dikkate alınabileceği, ayrıca anılan Yönetmeliğin 47’nci maddesinin altıncı fıkrasında hüküm altına alındığı üzere gerçek kişiler adına düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi durumunda tüzel kişilik adına kullanılabileceğine dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1613 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Hane Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin İdari Şartnamenin 35.1.1’inci maddesinin “Teknik Değer Nitelik Puanı” başlıklı A.2.2’nci maddesi gereği iş yönetme belgesi sunduğu, fakat söz konusu maddede “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre karşı yapmış olduğu işlerden tamamlamış olduğu, tek iş kapsamında 20,000 m2 ve üzerindeki önyüz beton imalatı gerçekleştirdiğini resmi kurum tarafından belgelemek şartıyla puanlamada dikkate alınacaktır.” hükmünün yer aldığı ve burada “gerçekleştirme” şartına yer verildiği, sunulan iş yönetme belgesinin “gerçekleştirme” fiilini sağlayan belge niteliğinde olmadığı, iş yönetme belgesinin işin fiili olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelmediği, söz konusu iş yönetme belgesinin Teknik Değer Nitelik Puanı kriterini sağlamadığı ve burada puan verilmemesi gerektiği, ayrıca iş yönetme belgesinin iş deneyim belgesi gibi değerlendirilip puanlamada dikkate alınmış olsa bile 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır.” hükmüne yer verildiği, söz konusu belgenin beşte birinin gerçekleştiren iş içinde dikkate alınması gerektiği ve bu durumda Teknik Değer Nitelik Puanı istenen en az 20.000 m2 şartının karşılanamayacağı, idarenin söz konusu düzenlemeyi yapmaktaki amacından yola çıkılarak iş yönetme belgesinin de kabul edilmesi halinde ihale ilanına ve ihale dokümanına yansıyan “Teknik Değer Nitelik Puanı” için istenen iş bitirme belgesi nedeniyle ihaleye katılamamış olan isteklilere haksızlık olacağı,

İhale üzerinde bırakılan istekli firmanın Teknik Değer Nitelik Puanı için sunduğu ön yüz beton imalatına ait iş yönetme belgesinin söz konusu isteklinin tüzel kişiliğine ait olmayıp, en az 1 yıldır ortağı olan mühendise ait bir belge olduğu ve söz konusu belgenin firmanın iş deneyimiyle ilgisinin bulunmadığı, firmanın ortağına ait bir iş yönetme belgesinin benzer işler için kullanılmasının mevzuat gereği mümkün olduğu, ancak fiyat dışı unsurlar için hesaplanan Teknik Değer Nitelik Puanı için başkasının belgesinin kullanılmasının işin mahiyetine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ncı maddesinde “37 ve 38’inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. …” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

Aynı Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…

d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

… ifade eder.” hükmü,

Aynı Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin altıncı fıkrasında “İş bitirme, iş duru

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32