ANA SAYFA

Yazdır
İş Deneyimini Gösteren Belgeler/Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler/Aday Veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler

1-İş Deneyimini Gösteren Belgeler- ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmenin imzalandığı tarihin 01.07.2015 olduğu, sözleşmenin 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olduğu, ancak teklif dosyası kapsamında bu işe ilişkin sunulan ilk faturanın tarihinin 31.01.2017 olduğu (sözleşme tarihinden 19 ay sonra) görülmüştür. Söz konusu sözleşmeye konu işin süreklilik arz eden bir iş olduğu dikkate alındığında, fatura tarihleri ile sözleşmedeki ödemeye ilişkin madde arasında açık bir uyumsuzluk olduğuna dair …

 

2-Aday Veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler-İhale saatinden önce idareye sunulan asıl belgelerin sureti üzerine idarece yapılacak “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşme işleminde, asıl belgelerin görülerek bu işlemin yapılmasındaki yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu, belgelerin aslı görülerek bu işlemin yapılıp yapılmadığı hususunun ihale işlem dosyası üzerinden incelenebilecek bir husus olmadığına dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1579 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

a) İş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmenin fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan, belirli bir süreye dayalı işe ilişkin olduğu, bu nedenle bütün faturaların ibraz edilmesi gerektiği, ancak sunulan faturaların sadece bir dönemi kapsadığı, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgenin değerlendirilebilmesi için işin tamamlanmış olması gerektiği, işin tamamlandığının göstergesinin ise sözleşme bedelinin tamamlanması ya da o sözleşme süresince yapılan işlerin tamamına ilişkin faturalar olduğu, eğer sözleşmeye konu işe ait bazı faturalar sunulmamış ise fatura sunulmayan tarihlerde işin feshedilip sonrasında da yeniden devam etmediğini kanıtlayan hiçbir belge sunulmadığı,

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından başvuru konusu ihaleye sunulan sözleşme ile 2017/459212 İKN'li 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin malzeme dahil yemek pişirme hazırlama ve sonrası ihalesine sunulan sözleşmenin aynı olduğu, ancak 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihalesine sunulan faturalar ile başvuru konusu ihaleye sunulan faturaların farklı tutarda olduğu, her iki ihalede de aynı sözleşmeler sunulmasına rağmen fatura tutarlarının farklı olmasının söz konusu belgelerin geçerliliği konusunda tereddüte yol açtığı,

b) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında belli tutarı geçen işlere ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin geçerli olabilmesi için Kanunda belirlenen oranlarda damga vergilerinin yatırılmış olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmeye ilişkin damga vergisi yatırılmadığı ve verginin yatırıldığını gösteren belge sunulmadığı, bu nedenle sunulan sözleşmenin iş deneyimi gösteren belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

c) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme kapsamında yapılan işte personel çalıştırıldığı, sözleşme ve faturaların yanında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılan belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu belgelerin sunulmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı sureti sunulması gerekirken suret olan belgeler ibraz edildiği ve "Aslı idarece görülmüştür" şerhi taşıyan suretin sureti olarak ihale dosyasında sunulduğu, ayrıca Ticaret Sicil Gazetelerinin isteklinin son ortaklık durumu ve temsil yetkilerini göstermediği, Ticaret Sicil Gazetesindeki adresin birim fiyat teklif mektubu ve kaşedeki adres ile uyuşmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca d

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32