ANA SAYFA

Yazdır
Bilanço veya eşdeğer belgeler/İş hacmini gösteren belgeler

1-İş Hacmini Gösteren Belgeler-iş hacmini gösteren belgelerin, isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ile taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar olduğu, iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde yukarıda bahsi geçen her iki belgenin idarece istenilmesinin zorunlu olduğu, bu durumda isteklilerin yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunmasının yeterli olacağı, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunmasının mümkün olduğu, ayrıca istekliler tarafından sunulan iş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesinin ise; yıllık toplam cironun ve faturaların güncellenerek değerlendirilmeye alınacağına dair…                                                                                         

 

2-Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler-Yönetmelik’in 35’nci maddesindeki hüküm gereğince yıllara yaygın inşaat maliyet kalemlerinin bilanço bilgileri tablosunda yer alan kalemler olduğu, söz konusu maliyet kalemlerinin gelir tablosuna ait kalemler olmadığı, anılan kalemlerin cari oran hesabı ve öz kaynak oranı hesabında kullanılması gerektiği ve söz konusu kalemlerin gelir tablosuna eklenemeyeceği ve taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu iddianın yerinde olmadığına dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1670 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, pilot ortak tarafından sunulan gelir tablosunda 2016 yılı net satış tutarının 4.312.704,92 TL olduğu, 2017 yılı “net satış tutarının” 8.709,20 TL olduğu görülmekteyse de, teklif dosyasından sunulmuş olan 2017 yılına ait ayrıntılı bilançoda 2017 yılına ait "yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedellerinin" belirtilmiş olduğu ve bu tutarın güncellenmiş tutarının da 7.828.166,08 TL olduğu, 2017 yılına ait ayrıntılı bilançoda görülen bu tutarın, 2017 yılı net satış tutarına eklenmesi suretiyle, 2017 yılı net satış tutarının 7.836.875,28 TL olduğu ve herhangi bir güncellemeye dahi tabi tutulmaksızın istenilen iş hacmini sağladığı, ayrıca söz konusu ortak tarafından sunulan ayrıntılı bilançoda "yıllara yaygın inşaat hakediş bedellerinin" gösterildiği, bu tutarın taahhüt süresince kesilen faturaların esas alınarak belirlendiği, dolayısıyla da tevsik edici belge olarak faturaların sunulmaması gerektiği, sonuç olarak pilot ortak Cedsa İnş. Tur. Ltd. Şti. açısından; ayrıntılı bilançolarda görünen yıllara yaygın hakediş gelirlerinin taahhüt süresince kesilen faturalar esas alınarak belirlendiği ve bu faturaların tamamının da yine aynı idareye kesilen faturalardan oluştuğu, bilançoda gösterilen bu tutarlar için tevsik edici faturalarının sunulmasının zorunlu olmadığı, kaldı ki ihaleyi yapan idarece de bu hususun teyit ve tespitinin kolay olduğu, öte yandan bilgi eksikliği kapsamında da tamamlatılabileceği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’nci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

…

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1)İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2)İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3)Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin ciros

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32