ANA SAYFA

Yazdır
İş Deneyimini Gösteren Belgeler/İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

İhale konusu işin deprem güçlendirme ve bakım onarım işi olduğu, İdari Şartname’de belirtilen benzer işin ise BIII Grubu deprem güçlendirme işleri olarak belirlendiği görülmüştür. Deprem güçlendirme işinin özel uzmanlık gerektiren bir iş niteliğinde olduğu, deprem güçlendirme işinde kullanılan inşaat tekniklerinin ve imalatların, üst yapı işleri kapsamındaki bina işlerinde kullanılan inşaat tekniklerinden daha farklı ve özellikli olduğu, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.4’üncü maddesi çerçevesinde ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak idare tarafından düzenleme yapıldığı ve benzer iş olarak belirlenen işin, ihale konusu işin niteliği doğrultusunda özelleştirildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ihalede isteklilerin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ek-1’de yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BIII Grubu deprem güçlendirme işlerine ilişkin iş deneyim belgelerini sunabileceklerine dair…


Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1659 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 26.10.2018 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararı ile iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş oldukları iş bitirme belgesinin, ihale konusu ve benzer iş tanımı kapsamında yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunmuş oldukları “12 Derslik ÇPL Yapım İşine” ait iş bitirme belgesinin idarece benzer iş tanımı kapsamında değerlendirilmemesinin, İdari Şartname’de yer alan benzer iş düzenlenmesinin hukuka aykırı şekilde idarece dar yorumlanması nedeniyle ortaya çıktığı,

İdareye yapmış oldukları şikâyetin; ihale dokümanında düzenlenen benzer iş tanımına karşı yapılan dokümana şikâyet niteliğinde olmadığı, sadece yapılan düzenlemenin idarece dar bir çerçevede yorumlandığı, deprem güçlendirme işlerinin BIII grubunun altında bir sınıf olarak değerlendirilerek, BIII grubuna ait sunulan iş bitirme belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilmemesine yönelik olduğu,

İdari Şartname’nin 7.6.1’inci maddesinde iş deneyim belgesi yerine kullanılabilecek mezuniyet belgesi olarak inşaat mühendisliği veya mimar diplomasının kullanılabileceğinin belirtildiği, daha önce hiçbir iş deneyim belgesine sahip olmayan bir inşaat mühendisi veya mimarın diploması ihale konusu işin yapılması konusunda iş deneyimi kabul edilirken, BIII grubuna ait sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin kabul edilmemesinin mühendislik ilkeleri ve hukuka aykırı olduğu,

Dolayısıyla, Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına İlişkin Tebliğ’in BIII grubuna ait sundukları iş bitirme belgesinin deprem güçlendirme işini de kapsadığı şeklinde geniş yorumlanarak söz konusu belgenin uygun kabul edilmesi ve ihalenin iptal kararının kaldırılarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde, “… b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri ifade eder” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32