ANA SAYFA

Yazdır
Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/İş deneyimini gösteren belgeler

1- Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu-Başvuru sahibinin işletme kayıt belgesinin Depo Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmelere ait toplu yemek yapılmasına uygun belge olabilmesi için Gıda Mühendisi, Diyetisyen veya bunlara denk bölümlerden mezun olmuş sorumlu yöneticinin firma bünyesinde çalışıyor olması gerektiği yönünde iddiasına yönelik olarak ise, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te işletme kayıt belgesi “İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belge”  şeklinde tanımlandığından, söz konusu belgenin düzenlenebilmesi için yapılan başvurularda kullanılması zorunlu olan ve anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan “İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi ”nde, istihdamı zorunlu personel bilgilerine de yer verilmesi gerektiği dikkate alındığında,  “istihdamı zorunlu personel bilgilerine” yer verilmeyen bir başvuru üzerine işletme kayıt belgesi düzenlenebilmesi mümkün olmadığına dair…                                                                                                                                                                     

 

2- İş deneyimini gösteren belgeler-İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında, ... Teks. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında imzalanan 17/07/2017 tarihli sözleşmenin sunulduğu, sözleşmeye konu işin “Kuruluş Mutfağında Günlük 110 Kişiye (Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği ve Akşam Yemeği ) Hazırlanması, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri (50 gün)” olduğu, sözleşme tutarının 214.500,00 TL ve işin süresinin 20/07/2017 – 29/09/2017 tarihleri arasını kapsadığı görülmüştür. Söz konusu sözleşmeye dayalı olarak 3 adet fatura sunulduğu,  31/07/2017 tarihli faturanın 34.320,00 TL, 30/09/2017 tarihli faturanın 90.090,00 TL ve 05/10/2017 tarihli faturanın 90.090,00 TL olduğu, faturaların toplam tutarının 214.500,00 TL olduğu ve sözleşme bedeli ile uyumlu olduğuna dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1657 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan Gaffari ALAN tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Kapasite Raporunun Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alındığı, söz konusu belgenin toplu yemek yapılmasına uygun olmadığı ve İşletme Kayıt Belgesinin de aynı şekilde toplu yemek yapılmasına uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan İşletme Kayıt Belgesinin başka birine ait lokanta üzerinden alınmış olduğu, depo gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmelere ait toplu yemek yapılmasına uygun belge olabilmesi için gıda mühendisi, diyetisyen veya bunlara denk bölümlerden mezun olmuş sorumlu yöneticinin firma bünyesinde çalışıyor olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendilerine ait olmayan bir belge ile ihaleye katıldığı ve yine bu belge üzerinden kapasite raporu düzenlendiği, söz konusu belgelerin teyidi ve işe uygunluğunun belirlenmesi için Malatya Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde söz konusu belgeler ile bu işin yapılamayacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kapasite raporunun ihaleye ait İdari Şartname’de kapasite raporu için istenen şartı karşılamadığı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesi ile kapasite raporunun ihaleye iştirak eden Yazıhan Süt ve Süt Ürün. Gıda Ltd. Şti. ne ait işletme kayıt belgesi ve kapasite raporu ile aynı olduğu ve aynı adresten alınmış olduğu, dolayısıyla söz konusu iki isteklinin alternatif teklif kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyimi tevsik edici belgelerin özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin olduğu ve söz konusu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırılık teşkil ettiği, iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve faturaların uyuşmadığı, faturaların eksik olduğu, farklı aylarda ve tutarlarda kesildiği, faturalara ait teyitlerin olmadığı ve fatura asılları olmadan aslı gibidir yapıldığı, söz konusu faturaların sorgulamalarının yapılmasını idareden istedikleri ve faturaların sorgulanması neticesinde işlenmediğinin görüldüğü fakat ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sonradan düzeltmelerin yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.

(6) İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Ancak, idareler, idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, kapasite raporunun, her bir ortağın kendi kısmı için istenilen asgari yeterlik kriterini sağlaması zorunludur.

(7) Aday veya istekli adına düzenlenmiş, farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde, kapasite tutarları toplanmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

Aynı Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’ncü maddesinde, “İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve bu belge üzerinde yer alan, Ek-6’da belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf v

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32