ANA SAYFA

Yazdır
İhalenin Kurul kararı ile iptali/İhaleye katılımda yeterlik kuralları

İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan cihazların ihale konusu işin Teknik Şartnamesinde istenen özellikleri karşılamadığı anlaşılmış olup, ihalenin anılan kısmına ilişkin geçerli teklif sahibi isteklinin kalmamış olması nedeniyle başvuruya konu ihalenin itirazen şikâyete konu 4’üncü kısmının iptali gerektiğine dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1093 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Dolunay Tek. Cih. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin 4. sıra numaralı kalemi için teklif etmiş olduğu cihazların İdari ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olmadığı,

Teknik Şartname’nin “Kullanım yeri ve özelliği” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan “1-Yüklenici Firma İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarına tanı ve tedavi izlemi amacı ile aşağıdaki sistemlerden birini kuracaktır.

a) 1 tane LC-MS/MS (katekolamin ve metabolitlerini ile 25(OH)D vitamini çalışmak için) ile 2 HPLC cihazı (UV dedektörlü) D vitamini çalışmak için) kuracaktır. Katekolamin ve metabolitlerinde sonuç verme 10 gün, D vitamininde sonuç verme süresi 7 günü aşarsa yüklenici UV dedektörlü 1 HPLC cihazı daha kuracaktır.

b) Elektrokimyasal yöntemle çalışan 1 tane HPLC cihazı (katekolamin ve metabolitlerini çalışmak için) ile 2 tane HPLC/UPLC (D vitamini çalışmak için) kuracaktır.” düzenlemesine istinaden firmanın kurmakla yükümlü bulunduğu cihaz adedinin (a) bendine göre 1 tane LC-MS/MS cihazı ile 2 tane HPLC cihazı, (b) bendine göre 1 tane HPLC cihazı ile 2 tane HPLC/UPLC cihazı olduğu, dolayısıyla isteklinin tek başına LC/MS-MS cihazı teklif edemeyeceği, kendilerinin 3 adet cihaz teklifinde bulunduğu, anılan isteklinin de (a) veya (b) bendine göre teklif etmesi gereken cihaz sayısının 3 olduğu,

Teknik Şartname’nin “Zorunlu özellikler” bölümünde yer alan 2’nci maddesindeki “İstekli Firma; Kit ve Sistemin tüm özellikleri ve kullanımıyla ilgili bütün ayrıntıları anlatan orjinal kullanım kitabı ve Türkçe çevirisini ihale dosyasına koymalıdırlar. Ayrıca yüklenici firma aynı dokümanları cihazların kurulumu sonrasında da Laboratuvar sorumlularına verecektir.” düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere teklif edilen tek bir cihaz değil, birden fazla cihaz olduğunun açık ve net olduğu, idarenin talebi doğrultusunda söz konusu isteklinin sadece LC-MS/MS cihazının demosunun yapıldığı ve UPLC cihazının demosunun yapılmadığı,

Teknik Şartname’nin “Kullanım yeri ve özelliği” başlıklı 2’nci maddesinde “…2) Kurulacak sistemler şu özellikleri içermelidir;

LC-MS/MS için:

…

Teklif edilecek sistem 2 adet 18.000 psi basınça çıkabilen UHPLC pompası, 1 adet 4-kanallı degasser ünitesi, 1 adet çift robot kollu, vial taşıma, vorteks ve santrifüj işlemlerini yapabilme özelliğine haiz bilgisayar kontrollü numune hazırlama sistemi ve 1 adet masaüstü tipinde Triple Quadrupole MS/MS Kütle Spektrometresi ile çevresel bileşenlerinden oluşmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, fakat istekli tarafından teklif edilen cihazda 1 adet tek robot kollu numune hazırlama sisteminin bulunduğu, bu kola bağlı, tüpleri taşıma ve tutmada kullanılan eklentilerin çift robot kol yerine geçemeyeceği, katalogta yer alan eklenti olan numune ve reaktif probunun da robotik kol olarak kabul edilemeyeceği,

İstekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan “Vitamin D2-D3 Analizinde Devrim” sloganını içeren katalogda yer alan UHPLC cihazının teknik özelliklerinin Şartname’nin birçok maddesine uymadığı,

Teknik Şartname’de “Vitamin D3/D2 sonucu 2 dk. İçinde alınmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, isteklinin web sitesi ve dilekçe ekinde yer alan katalogları incelendiğinde VD-200 Vitamin D2/D3 UHPLC Analyzer cihazının kataloğunda bu rakamın 3 dk. ve/veya 4 dk. olarak görüldüğü, dolayısıyla anılan Şartname düzenlemesine uymadığı,

Teknik Şartname’nin (c) maddesinde “Pompa ve otosampler 1000 bar basınçta çalışabilmen ve çalışma sırasında oluşacak gaz kabarcıklarını herhangi bir müdahaleye gerek olmadan otomatik olarak atabilmelidir. Gaz oluşturmayan sistemlerde bu özellik aranmayacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, anılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin bu düzenlemedeki özelliği sağlayamadığı, ürün kataloğu incelendiğinde cihazın degasser ünitesinin anılan cihazlarda olmadığının net olarak göründüğü,

Teknik Şartname’nin (d) maddesinde “Otosampler en az 120 hasta kapasiteli olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu cihazlarının bu özelliği sağlamadığı, isteklinin cihaz kataloğu incelendiğinde hasta yükleme sayısının 108 olduğunun görüleceği,

Teknik Şartname’nin (e) maddesinde “Kolonda kaç testin çalışıldığı bilgisayardan otomatik olarak takip edilmeli, bu sayede bir problemle karşılaşılmadan kolon zamanında değiştirilmelidir.” düzenlemesinin bulunduğu, anılan istekli tarafından tek

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32