ANA SAYFA

Yazdır
İş deneyim belgesi/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

1-iş deneyim belgesi-ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin olarak düzenlendiği ve mevzuat hükümleri karşısında, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için yaptıkları başvurularda, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşmenin sunulmasının zorunlu tutulduğu ancak uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesine dayanak sözleşmenin noter onaylı olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup sunulan belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair…

                                                                     

2-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler-ihale üzerinde bırakılan istekli ... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile diğer belgelerin son durumu gösterir nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1654 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 19.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda belirtilen belgelerin mevzuata uygun olarak sunulmadığı, şöyle ki;

1- İş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgenin özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında elde edilen bir belge olduğu, dolayısıyla gerçekleştirilen bu işe ilişkin iş deneyim belgesi talebinde bulunulması için belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa birtakım belgelerin sunulması gerektiği, bu noktada adı geçen istekli tarafından iş miktarının belirlendiği, işin başlangıç ve bitiş tarihi ile birim fiyat veya fiyatların bulunmadığı, imza sirkülerine uygun kişiler tarafından imza altına alınmayan ve imza tarihi itibarıyla noter onaylı olmayan sözleşmenin sunulduğu, yine bu konuya ilişkin iş yeri bildirgesinin sunulmadığı, ayrıca sözleşme ile uyumlu olmayan faturaların, sözleşme bedelini de net olarak ortaya koyamadığı, diğer taraftan söz konusu iş deneyim belgesinin sadece taşeronluk yapılan bir işe ilişkin verildiği, yani başka bir tüzel kişiliğe ait iş deneyim belgesinin kullanıldığı, bununla birlikte fatura örneklerinin mevzuatın aradığı anlamda noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı olmadığı,

2) Son durumu tevsik etmek için sunulan belgelerin, son durumu gösterir nitelikte olmadığı ve imza sirkülerinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Çamardı Belediyesi Kilitli Parke Taşı ve Bordür Taşı Alımı Ve Döşenmesi

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

6 cm'lik 35000 Kilitli Parke Taşı ve 20*70 Orta Bordür Taşı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Çamardı ilçesi bereketli mahallesi …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir ...” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelere göre başvuruya konu ihalenin adının “Çamardı Belediyesi Kilitli Parke Taşı ve Bordür Taşı Alımı ve Döşenmesi” işi olduğu, söz konusu ihale sonucunda ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacağı anlaşılmış olup bu ihale kapsamında kısmi teklif verilmesine izin verilmediği görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde ifade edildiği şekliye başvuruya konu ihalenin süreci özetle şöyledir:

19.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Bestim Beton Tesisleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin iddiası temelde, ihale üzerinde bırakılan istekli Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgenin mevzuata uygun şekilde düzenlenmediğidir.

Söz konusu iddia ile ilgili mevzuat düzenlemeleri şöyledir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgele

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32