ANA SAYFA

Yazdır
İş deneyimini gösteren belgeler/İhaleye katılımda yeterlik kuralları/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/İş hacmini gösteren belgeler

1-İş deneyimini gösteren belgeler-İhale konusu işe ait Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde iş deneyim belgesindeki işin 36 ay süreli 34 adet şoför ve 29 adet operatör ile belediyeye ait araçlar ve iş makinalarının kullanımı işi yani işçilik hizmet alımı işi olduğu, ihale konusu işin ise kömür torbalama tesisi çalıştırma, kömür yıkama tesisi çalıştırma ve kazı-yükleme ve nakliye esaslı tüm hizmet işleri olduğu anlaşıldığından iş deneyim belgesindeki işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer verilen benzer iş tanımını karşılamadığına dair…

2-İş deneyimini gösteren belgeler/İhaleye katılımda yeterlik kuralları-ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesi, EKAP vasıtasıyla üzerindeki belge numarası esas alınarak sorgulandığında sunulan belgede yer alan bilgilerin EKAP üzerinde kayıtlı belgede yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, ayrıca başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin sözleşme tarihi ve ifa süresi üzerinden bir takım çıkarımlar yapmak suretiyle işin kabul tarihine ilişkin iddialarda bulunulmakla birlikte bu hususu destekler nitelikte herhangi bir somut bilgi/belgenin başvuru kapsamında sunulmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığına dair…

3-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler-ihaleye katılacak tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerektiğine dair…

4-İş hacmini gösteren belgeler-istekli tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosunda cari oranın 136%, öz kaynak oranının 49%, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 42% şeklinde belirtildiği görülmüştür. Ancak anılan istekli tarafından bilanço sunulduğu, bilançodaki bilgiler esas alınarak yapılan hesaplamalarda ise bilanço oranlarının değerlerine ulaşıldığı anlaşılmış olup, bilanço bilgileri tablosunda yapılan bahse konu yüzdelik gösterimin esasa etkili bir sonucu olmadığına dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1698 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Sundukları iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uymadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihale dosyası kapsamında “Katı Atık Toplama ve Nakli” (27 adet kamyon, 5 adet yol süpürme aracı, 1 adet mini kepçe 1 adet lastikli kepçe) ve “Araç ve İş Makinesi Kullanımı Hizmeti Alımı” (34 adet şoför, 29 adet operatör, 2 adet engelli işçi) işlerine ilişkin iki adet iş bitirme belgesi sundukları, söz konusu iş bitirme belgelerine konu işlerin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan ve benzer iş olarak kabul edilen “c)Kazı-yükleme ve nakliye esaslı tüm hizmet işleri” düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin teklifi kapsamında sunduğu iş bitirme belgesinin kabul tarihinin 28.02.2014 olarak belirtildiği, ancak kabul tarihinin bu tarih olamayacağı, 01.06.2013 tarihinde sözleşme süresinin sona erdiği ve kabul işleminin yapılamaması halinde ise 10 günlük yazılı ihtar verileceği ve idarece tahakkuka bağlanma süresinin ise 15 gün olduğu da dikkate alındığı takdirde söz konusu iş bitirme belgesinin kabul tarihinin ancak 26.06.2013 olabileceği, aksi halde sözleşmenin yazılı ihtar süresinin bitimi ile birlikte işin süresi içerisinde bitirilmediği anlamı ortaya çıkmakla birlikte sözleşmenin feshedilmesinin gerektiği, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesi ile ilgili olarak sözleşme, hakediş raporları, kabul tutanağı ve kesilen faturaların belgeyi düzenleyen idareden istenildiği takdirde işin kabulünün gerçekte 01.06.2013 tarihi itibariyle yapıldığının anlaşılacağı, bu durumda bahse konu iş bitirme belgesinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren bir belge olmadığı ve söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan ticaret sicili gazetesinde, tüzel kişiliğin ortakları, sermayesi, amaç ve iştigal konusu, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir bilgilerin yer almadığı, Kooperatifler Kanunu’nun 54’üncü maddesi gereği kooperatiflerin iki adet imza ile temsil edilebileceği, temsile yetkili olan kişilerin temsil yetki sürelerinin sona erdiği, yetki süresinin güncellendiğine yönelik ise herhangi bir bilginin yer almadığı ve kooperatiflerin Türk Ticaret Kanunu gereği tüzel kişilik yapısına haiz olduğu, tüzel kişilik yetki, süre, yetki şekli gibi değişiklilerin ticaret sicili gazetesinde yayımlatma zorunluluğunun bulunduğu, söz konusu değişikliklerin yine EKAP üzerinden de güncellenmesi ve belgelerin Kamu İhale Kurumu’na bildirilmesi gerektiği, anılan isteklinin sunmuş olduğu ticaret sicil gazetesi örnekleri ve imza sirkülerinde son durumu gösterir bilgilerin yer almadığı, bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan bilanço bilgileri tablosunda yer alan oranların, standart formun açıklama kısmında yer alan "Bilanço Oranlarında Yuvarlama Yapılmayacaktır." açıklamasına aykırı olarak düzenlendiği, ayrıca sunulan ayrıntılı gelir tablosu ve ayrıntılı bilançonun da İdari Şartname'de istenilen oranları karşılamadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde benzer iş “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler” olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32