ANA SAYFA

Yazdır
İhalenin Kurul Kararı ile İptali

İhalede 6 sıra numaralı teklif sahibi olan başvuru sahibi istekliye ait olan teklifin son teklif verme saatinde idareye teslim edildiği, söz konusu istekliden sonra ihaleye teklif sunmuş olan isteklilere ait olan teklif saatlerinin ise 6 sıra numaralı istekliden önce olmasının mümkün olmadığı, diğer taraftan idareler tarafından yapılan ihalelerde anılan Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelere uyulması gerektiği bir arada değerlendirildiğinde, incelemeye konu ihalede itirazen şikâyete konu hususun Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen güvenirlik ilkesini zedelediği anlaşılmış olup söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiğine dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1710 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin son teklif verme saatinin 10:00 olduğu ve bu saatten sonra idare tarafından teklif alınmaması gerekirken birden fazla teklif dosyasının son teklif verme saatinden sonra alındığı, 6 sıra nolu ve saat 10:00’da idareye sunulan teklifin kendilerine ait olduğu, ancak kendilerinden sonra teklif sunan 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sıra numaralı tekliflerin veriliş saati olarak saat 10:00’dan önceki bir saatin teklif zarfı alındı belgesinde yer almasının mümkün olmadığı, kendilerinden sonra idareye teklif sunan 8 sıra numaralı isteklinin teklif saatinin 09:58 olduğu ve daha düşük tutarlı bir teklif bedeli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olduğu ve bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olma haklarının ellerinden alındığı, kendilerinin teklif verme sırasından sonra ihaleye teklif sunan isteklilerin ihaleye teklif verme saatlerinin kendilerinin teklif verme saatinden önce olmasının ihalenin güvenilirliği ve şeffaflığını yitirmesine yol açtığı, söz konusu tekliflerin alınma saatlerine ilişkin olarak idare tarafından ihale saatinden sonraki bir saatin yazılamayacağı için ihale saatinden önceki bir saatin yazıldığı, ayrıca ihale saatinden sonra alınan tekliflerin de teklif sırası ve teklif verme saati olarak uyumsuz bir dizilişe sahip olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a)İhale kayıt numarası:2018/484142

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Ankara Ulus Devlet Hastanesi Satınalma Komisyon Başkanlığı (C Blok 2.Kat)-Rüzgarlı Cd. Gayret Sk. No:6 Altındağ/Ulus/Ankara

ç) İhalenin yapılacağı adres: Ankara Ulus Devlet Hastanesi-Rüzgarlı Cd. Gayret Sk. No:6 Altındağ/Ulus/Ankara (Konferans Salonu F Blok )

d) İhale tarihi: 30.10.2018

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Ankara Ulus Devlet Hastanesi-Rüzgarlı Cd. Gayret Sk. No:6 Altındağ/Ulus/Ankara (Konferans Salonu F Blok

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32