ANA SAYFA

Yazdır
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler/sözleşme tasarısı/Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi/sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler

4735 sayılı Kanunun 36ncı maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır” hükmü ile Sözleşme Tasarısı’nın 35inci maddesinde “Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.” düzenlemesinin yer aldığı, ayrıca bu durumun ihale konusu işin sözleşmeye uygun olarak yürütülmesine bir engel oluşturmayacağı ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, teklif vermeye engel teşkil etmediğine dair…

 
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1715 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1- İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin 25.3’üncü alt madde düzenlemesinin ve Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dâhil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.21’inci maddesine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dâhil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesine ilişkin 12 no’lu dipnotunda yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nın şikayete konu ilgili maddelerinin aynı içerikte olduğu ve teklif fiyata dâhil olan giderlerin tamamını içermesi gerekirken bu şekilde düzenlenmediği,

2- Teklif fiyata dâhil olacak giderlerin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenmesi gerekirken anılan giderlere Teknik Şartname’de yer verildiği, bu haliyle düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

3- Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde sözleşmeye aykırılık hallerinin düzenlendiği ancak bu aykırılığın art arda veya aralıklı olarak kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmadığı, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Tip Sözleşme’nin 26 no’lu dipnotuna aykırılık teşkil ettiği, bu haliyle düzenlemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında belirsizliklere neden olacağı,

4- İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde Teknik Şartname ve İdari Şartname’deki tüm giderlerin teklif fiyata dahil edileceğinin belirtildiği, çok genel bir ifade ile Teknik Şartname’ye atıfta bulunulduğu, başvuruya konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin dayanağı olacak Teknik Şartname’nin belirsiz olduğu, hizmetin ifası sürecinde kaç adet ve kaç metre yüksekliğinde iskelenin isteneceğinin, vinç sayısının ve kaç metrelik vinç isteneceğinin belirsiz olduğu, Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde hizmetin görüleceği noktalara nakli de dahil olmak üzere tüm ulaşım yükümlülüğünün yükleniciye ait olduğu ifadesinin yer aldığı, mevcut haliyle düzenlemenin olası bir aşırı düşük teklif sorgulamasında hangi araç kriterinin dikkate alınacağı ve önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi hususunda belirsizlik yaratacağı, açıklanan nedenlerle düzenlemenin tekliflerin sağlıklı olarak sunulmasına ve olası aşırı düşük teklif sorgulamasının sağlıklı bir şekilde yapılmasına engel olacağı,

5- Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.19’uncu maddesi gereğince Teknik Şartname’de işin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekirken Teknik Şartname’nin “Kıyafete İlişkin Hususlar” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan işin ifası sırasında kullanılacak temizlik kıyafetlerinin idare tarafından ayrıca belirleneceği yönünde düzenleme yapıldığı,

İdarece verilen cevabi yazıda giyim giderlerinin yaklaşık maliyete dâhil edilmediği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşeni olarak dikkate alınmayacağına yönelik ifadelerin yer aldığı, buna göre;

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.5’inci maddesi dikkate alındığında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde %4 sözleşme gideri ve genel giderlerin hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihale kapsamında olduğu göz önüne alındığında giyim giderinin ayrıca hesaplanması ve teklife dâhil edilmesi gerektiği, teklif aşamasında ve aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında önemli bir bileşen olarak tespit edilmesi gerektiği,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesi uyarınca aşırı düşük tekliflerin tespiti için öncelikle idare tarafından hesaplanan kar hariç yaklaşık maliyet tutarının tespit edilmesi gerektiği, Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenen giyim malzemelerine ilişkin giderlerin sonradan belirleneceğinin belirtildiği, giyime ilişkin nitelik ve niceliğe ilişkin belirleme yapılmadığı, giyim giderlerinin yaklaşık maliyetin tespitinde dikkate alınmadığı ve yaklaşık maliyetin eksik maliyet bileşenleri üzerinden hesaplandığı, dolayısıyla aşırı düşük tekliflerin tespiti açısından kar hariç yaklaşık maliyetin esas alınmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1 ve 2’n

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32