ANA SAYFA

Yazdır
İhaleye katılımda yeterlik kuralları/Yasak fiil veya davranışlar/Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması/İhalelere katılmaktan yasaklama

İhale sırasında, yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılacağının açık olduğu, mevcut ihalede başvuru konusu kısımlarda numune sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, başvuru sahibinin iddia ettiği üzere, numune sunulmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması gereken bir teklifin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesindeki yasak fiil ve davranışları işlediği durumunu ortadan kaldırmayacağına dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1714 sayılı itirâzen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 31.10.2018 tarihli ihale komisyonu kararında, tekliflerinin, İdari Şartname’nin “Alternatif teklifler” başlıklı 20’nci maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca, haklarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin (d) bendi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi tesis edildiği, idarece tesis edilen yasaklama işleminin uygun olmadığı, şöyle ki;

İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklifle birlikte sunulması gereken numunelerin, teklifleri ile birlikte sunulmadığı, dolayısıyla, teklif ettikleri kısımların hiçbirinde numune teslim tutanağının düzenlenmediği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 55’inci maddesinde yer alan teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, bu nedenle, tekliflerinin ihalenin ilk oturumunda değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği, ancak, idarece ihale sürecine devam edilip, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi tesis edildiği, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, numune verilmediği gerekçesiyle değerlendirmeye alınmaması gereken bir teklifin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendi uyarınca değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu sebeplerle yasaklama işleminin durdurulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında; … İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

…

İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, … İfade eder.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

…

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. …” hükmü,

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Söz konusu Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32