ANA SAYFA

Yazdır
Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler/Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde, zarfın Oto koç Oto. Tic. ve San. A.Ş. Konya Temsilciliği’ne ait antetli taşıdığı, zarfın üzerinde yazıcı ile işin adına, şirket unvanına, adresine, vergi numarasına ve vergi dairesine yer verildiği, el yazısı ile İKN bilgisine, ihale tarihi ve saatine yer verildiği, zarfın ön ve arka yüzündeki yapıştırılan yerlerin imzalandığı ve kaşelendiği ancak zarfın üzerinde idarenin açık adresine yer verilmediği görülmüş olup itirazen şikayet sahibinin... Oto. Tic. ve San. A.Ş.nin teklif zarfının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının yerinde olduğu, ... Oto. Tic. ve San. AŞ’nin teklif zarfının açılmadan iade edilmesi gerekirken teklif zarfının açılarak teklifin değerlendirmeye alınmasının yerinde olmadığı ve sonuç olarak söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1673 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfının ihale saatinden sonra alındığı, alınan teklif zarfının şekil şartlarına uymadığı, zarfın yapıştırılan yerinin imzalı ve mühürlü olmadığı, teklif zarfı diye verilen zarfın sadece antetli bir zarf olduğu, idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında kalan yasak fiilleri barındırdığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

…

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü yer almaktadır.

İtirazen şikayete konu ihalede 3 adet ihale dokümanı alındığı/indirildiği, 15.10.2018 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı görülmüştür. İhaleye katılan isteklilerden başvuru sahibi Emrah Yıldız’ın 27.09.2018 tarihinde ihale dokümanını EKAP üzerinden indirdiği, Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş.’nin ise ihale tarihi olan 15.10.2018 tahinde satın aldığı görülmüştür.

İtirazen şikâyet başvurusuna ilişkin yapılan incelemeler idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan belgeler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 03.12.2018 tarihli ve 29473 sayılı yazı ile ihale işlem dosyasındaki belgelerin aslına uygunluğu idare tarafından onaylanmış belgeler ile ihale teklif zarflarının asılları idareden istenilmiştir.

Teklif zarfı alındı belgelerine göre Emrah Yıldız’ın ihale teklif zarfının ihale günü 15.10.2018 tarihinde saat 10.54’te, Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş.’nin ihale teklif zarfının ise yine aynı gün saat 10.57’de idare tarafından teslim alındığı, her iki zarfın da ihale komisyonuna saat 11.05’te teslim edildiği görülmüş olup, başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin ihale saatinden sonra verildiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde, zarfın Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş. Konya Temsilciliği’ne ait anteti taşıdığı, zarfın üzerinde yazıcı ile işin adına, şirket unvanına, adresine, vergi numarasına ve vergi dairesine yer verildiği, el yazısı ile İKN bilgisine, ihale tarihi ve saatine yer verildiği, zarfın ön ve arka yüzündeki yapıştırılan yerlerin imzalandığı ve kaşelendiği ancak zarfın üzerinde idarenin açık adresine yer verilmediği görülmüş olup itirazen şikayet sahibinin Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş.nin teklif zarfının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının yerinde olduğu, Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş.nin teklif zarfının açılmadan iade edilmesi gerekirken teklif zarfının açılarak teklifin değerlendirmeye alınmasının yerinde olmadığı ve sonuç olarak söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı kalması sonucunda ihalede kalan geçerli tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Kamu İhale

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32