ANA SAYFA

Yazdır
İhalenin karara bağlanması ve bildirilmesi/Bankalardan temin edilecek belgeler/Yaklaşık maliyet/İsteklilerin ceza sorumluluğu/Konkordato

İdare tarafından gönderilen 06.11.2018 tarihli sözleşmeye davet yazısında “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek” ifadelerine yer verilmek suretiyle, sözleşme yapılabilmesi için gereken şartlardan birinin de ihalenin gerektirdiği tutarda kesin teminatın yatırılması olduğu bilgisinin kendisine tebliğ edildiği, isteklinin teklifinin sınır değerin altında olup olmadığı bilgisini sözleşme imzalama sürecinden önce idareden de ayrıca öğrenebileceği, ancak başvuru sahibinin bu yollardan herhangi birine başvurmak yerine, sözleşme imzalama süresinin son günü olan 16.11.2018 tarihinde idareye başvurarak kendi teklifinin sınır değerin altında olduğu bilgisinin idarece verilmediği gerekçesiyle sözleşme imzalamaktan imtina etmesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 68’inci maddesinde yer alan “(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır.” hükmüne aykırı olduğu, dolayısıyla idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığına dair…

 
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1723 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.10.2018 tarihinde yapılan ihalede taraflarınca sunulan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bunun üzerine taraflarınca gereken belgelerin hazırlanarak sözleşme imzalamak üzere idareye başvuru yapıldığında tekliflerinin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle yaklaşık maliyetin %9’u oranında kesin teminat bedeli yatırılması gerektiğinin ifade edildiği, ancak tekliflerinin sınır değerin altında olduğu bilgisinin kesinleşen ihale komisyonu kararında veya sözleşmeye davet yazısında kendileriyle paylaşılmadığı, söz konusu bilginin kendilerine sözleşme imzalamak için kanuni sürenin son günü olan 16.11.2018 tarihinde ve saat 15.00’de verildiği, bunun üzerine bu hususa ilişkin gereken bilginin kendilerine verilmediği, ek süre verilmesi gerektiği, ayrıca yaklaşık maliyetin yüksek olduğu yönünde idareye şikâyet dilekçesi sunulduğu, ancak idarenin bu hususa ilişkin şikâyet dilekçesi ve kanıtlayıcı ek belgeleri teslim almadan karalayıp iade ederek sözleşme imzalamak için gereken belgelerin sunulmadığının iddia edildiği,

Sonuç olarak; idarenin yaklaşık maliyeti yüksek hesapladığı, bunun sonucunda da taraflarınca sunulan teklifi aşırı düşük olarak değerlendirildiği, bu hususta da kendilerine herhangi bir bilgi verilmeyerek mağduriyet oluşturulduğu, sözleşme sürecine devam edilmesi halinde sözleşme imzalamaya hazır oldukları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kesin teminat” başlıklı 43’üncü maddesinde “Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması hâlinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin % 6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla,

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32