ANA SAYFA

Yazdır
Ortak Girişimler/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığı beyannamesinin ihaleye ilişkin bir belge olduğu, iş ortaklığının özel ortağı ... Özçelik’in pilot ortak ... Çelikel tarafından vekil tayin edildiği, söz konusu vekaletnamede, vekalet konusu işler kapsamında “ihalelerle ilgili işlemleri yapılması, taaahütnamenin ve muvakatnamenin hazırlanması, ihale makamları tarafından istenilen her türlü belgenin hazırlanması, ihale konusu işle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması imzalanarak neticelendirilmesi, faaliyet konusu ile ilgili iş ve işlemlerin tüm resmi dairelerde yapılması” işlerinin de sayıldığı görüldüğünden teklif doyasında sunulan iş ortaklığı beyannamesinin pilot ortak adına özel ortak tarafından imzalanmasında aykırılık olmadığına dair…

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1649 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçelerinde özetle, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından birinin diğerine ihale işlemlerini yürütebilmesi için vekalet verdiği, vekaletnamede teklif zarfında sunulan iş ortaklığı beyannamesini imzalama yetkisinin verilmediği, ihale konusu iş için iş ortaklığının kurulması hususunda vekaletnamede açıkça bir yetkinin bulunması gerektiği, iş ortaklığının kurulması için özel bir yetki verilmeyen tarafından iş ortaklığı beyannamesinin imzalanmış olmasının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu ortak tarafından atılan imzanın hukuki hiçbir geçerliliğinin bulunmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Ortak girişimler” başlıklı 14’üncü maddesinde “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş ortaklığı” başlıklı 32’nci maddesinde “1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

(3) İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır. ….” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, …

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhale ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, …” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve şartname düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde tüm hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere iş ortaklığı oluşturularak ihalelere katılınabileceği, bu iş ortaklığını tevsik etmek üzere teklifle birlikte iş ortaklığı beyannamesinin verilmesi gerektiği ve vekaleten ihaleye katılma halinde ise vekil adına düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede bahse konu ihaleye ilişkin olarak Orhan Çelikel-Abdurrahman Özçelik İş Ortaklığı tarafından 06.09.2018 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda 26.09.2018 tarihli

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32