ANA SAYFA

Yazdır
Bitüm nakil işinde R katsayısı ne olmalıdır?

Sözleşme konusu iş kapsamında taşınacak bitümün nakli için yüklenicinin araçlarının kullanılacak olması işin temel karakteristiğinin araç kiralama olduğu şeklinde bir değerlendirmeye yapmaya imkan tanımamaktadır. Nitekim idarenin kendisi de benzer iş tanımında araç kiralanmasını benzer iş olarak belirlemediği, işin adını araç kiralanması olarak tanımlamadığı gibi Teknik Şartname’de de bir araç kiralaması işine ilişkin düzenlemelerden ziyade bitüm nakli işine ilişkin düzenlemelere yer verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, taşıma işi olarak “Diğer Hizmetler” kapsamına giren başvuruya konu ihalede, sınır değerin 0,80 R katsayısı kullanılarak yeniden hesaplanması ve bundan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/245 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından sınır değerin hesaplanmasında araç kiralamasına ilişkin (0,84) R katsayısının kullanıldığı, diğer hizmetler için kullanılan (0,80) R katsayısının kullanılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinin ek fıkrasında “Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir….” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumu’nun 24/1/2018 tarihli ve 2018/DK.D-17 karar numaralı, “Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi” konulu Düzenleyici Kurul Kararı’na göre ilanı 18.01.2019 tarihinde yayımlanan başvuruya konu ihalenin tâbi olduğu döneme ait R katsayıları aşağıdaki gibidir:

İhalenin Konusu

R Katsayısı

Araç Kiralama

0,84

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,83

Malzemeli Yemek

0,82

Mühendislik Hizmetleri

0,78

Sigorta Hizmetleri

0,80

Diğer Hizmetler

0,80

Başvuruya konu ihalenin adı İdari Şartname’nin 2.1.a maddesinde “2019 Yılı Melikgazi Belediyesi Sınırları İçerisinde Asfalt Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 5500 Ton Asfalt Bitüm Nakli İşi” şeklinde belirtilmiştir.

Aynı Şartname’nin 7.5.2 maddesinde “10 adet izoleli tanker (en az 20 ton kapasiteli ve en az 2008 model) K1 yetki belgesi sunan istekliler yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari araçlarla ilgili taşıt kartları veya taşıt listelerinin aslını veya noter onaylı suretlerini sunm

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32