ANA SAYFA

Yazdır
Araç kiralama ihalesinde tek geçerli teklif kalmış olmasının ve bu teklifin de yaklaşık maliyete yakın olmasının iptal kararına gerekçe gösterilemeyeceği hususu/Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece verilen ihalenin iptal kararıyla Kanun’un temel ilkelerinin ihlal edildiği, ihalede yeterli rekabetin sağlanmış olduğu, tek geçerli teklif kalmış olmasının ve bu teklifin de yaklaşık maliyete yakın olmasının iptal kararına gerekçe gösterilemeyeceği, idarece alınan ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde idarenin kendileri ile sözleşme imzalama yükümlülüğü doğduğu, üstelik kendi teklifleri ile ilk ihale komisyonu kararında birinci belirlenen isteklinin teklif bedelleri arasındaki farkın az olduğu, idarenin yapmış olduğu bir başka araç kiralama ihalesinde benzer bir tablo oluştuğu halde o ihalenin iptal edilmeyip bu ihalenin iptal edilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/321 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece verilen ihalenin iptal kararıyla Kanun’un temel ilkelerinin ihlal edildiği, ihalede yeterli rekabetin sağlanmış olduğu, tek geçerli teklif kalmış olmasının ve bu teklifin de yaklaşık maliyete yakın olmasının iptal kararına gerekçe gösterilemeyeceği, idarece alınan ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde idarenin kendileri ile sözleşme imzalama yükümlülüğü doğduğu, üstelik kendi teklifleri ile ilk ihale komisyonu kararında birinci belirlenen isteklinin teklif bedelleri arasındaki farkın az olduğu, idarenin yapmış olduğu bir başka araç kiralama ihalesinde benzer bir tablo oluştuğu halde o ihalenin iptal edilmeyip bu ihalenin iptal edilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Anılan Kanun’un 56’ncı maddesinde “…İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru yolları” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

(3) İtirazen şikayet:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,

b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,

c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

Kuruma yapılan başvurudur.” hükmüne,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “Süreler;

…

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

…

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

…

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarı

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32