ANA SAYFA

Yazdır
Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler/Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler

Başvurunun avukat aracılığıyla yapıldığı ancak, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin eklenmediği ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için http://www.ihale.gov.tr internet adresinde 18.03.2019 tarihinden itibaren eksiklikler ilân edilmiş, ayrıca başvuru sahibi vekilinin dosyadaki adresine yazı yazılarak tebligat yapılmıştır. Buna karşın söz konusu eksikliklerin, tebligatın başvuru sahibi vekiline ulaştığı 20.03.2019 tarihini izleyen 10 gün içinde (01.04.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/300 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen 06.02.2019 tarihli ve E:2018/1271, K:2019/248 sayılı karar ve karar ekindeki bilgi ve belgelerden ihaleye 2 isteklinin katıldığı ve tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak idarece 19.09.2017 tarihli karar ile ihale yetkilisi tarafından “Türk Patent Enstitüsü, endüstriyel tasarım tescil belgelerinin, faydalı model belgelerinden dolayı ihalenin iptaline…”gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, faydalı model ve endüstriyel tasarım belgesinin varlığı iddiasının ihalenin ilk aşamasında öne sürülebileceği, ihale gerçekleştirildikten sonra ileri sürülemeyeceği, ihalede alınacak mallar ile faydalı modele konu mallar arasında belirlenebilir bir ilişkinin bulunmadığı, toplamda 42 farklı kalemde mal alımının yapılacağı, sadece iki kalem ürün ile ilgili faydalı modele konu buluşun benzerlik gösterdiği, faydalı model belgesinin sadece büyükbaş hayvan kesimi ile ilgili olduğu, ancak ihalede küçükbaş hayvan kesimi için de ekipman alınacağı, aralarında bağlantı olmayan bir faydalı model belgesinin varlığı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilemeyeceği, alımı yapılacak ürünlerin yalnızca faydalı model sahibi firmadan alınmasının söz konusu olmayıp farklı kişilerce imal edilebildikleri için ihale üzerinde bırakılan firmanın ürünü yurtiçi veya yurtdışında üretimini yapan firmalardan temin ederek idareye sunabileceği, faydalı model belgesinin ürün satın alma ve teslim etme açısından sahibini korumayıp yalnızca faydalı modele konu ürünün üretilmesi hususunda sahibini koruduğu, çok kısıtlı sayıda ürün hakkında faydalı model belgesinin varlığı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu, ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, idarece 19.09.2017 tarihli karar ile ihale yetkilisi tarafından “Türk Patent Enstitüsü, endüstriyel tasarım tescil belgelerinin, faydalı model belgelerinden dolayı ihalenin iptaline…”gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği ve iptal kararının başvuru sahibine EKAP üzerinden 26.09.2017 tarihinde bildirildiği ve bu iptal işleminin iptali için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi nezdinde 29.11.2017 tarihinde dava açtığı, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin 08.02.2018 tarihli ve E:2017/1586, K:2018/128 sayılı kararında idari mercii tecavüzü nedeniyle dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna gönderilmesine karar verildiği, ancak dava dilekçesinin bu aşamada Kuruma gönderilmediği, başvuru sahibi tarafından yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen 06.02.2019 tarihli ve E:2018/1271, K:2019/248 sayılı karar ile dava dilekçesinin Kuruma tevdiine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemesi üzerine, dava dilekçesinin Kuruma gönderildiği, söz konusu Danıştay kararı ve eklerinin 18.03.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

…

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

…

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

…

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mer

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32