ANA SAYFA

Yazdır
İhale dokümanına yönelik olarak idareye şikâyet başvurusu/Zeyilname sonrası iş kalemlerinde değişiklik olmasından dolayı yaklaşık maliyetin tekrar hesaplanması gerektiği

1-Başvuru sahibinin 15.02.2019 ve 25.02.2019 tarihlerinde ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ancak ihale dokümanını 01.03.2019 tarihinde EKAP üzerinden indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olduğu, bu nedenle idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu 15.02.2019 ve 25.02.2019 tarihleri itibarıyla ihale dokümanına yönelik başvuru ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

2-yaklaşık maliyete ilişkin iddiaları için şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihin, yaklaşık maliyetin öğrenildiği ihale tarihi olan 04.03.2019 olduğu, anılan mevzuat uyarınca bu tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde (en geç 14.03.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar) idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 19.03.2019 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/343 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Sadıkkırı Taş Ocağının MİGEM izinlerinin olmadığı bu nedenle ihaleye dahil edilemeyeceği, söz konusu taş ocağının izinlerinin olmadığının bazı müteahhitlerce önceden bilinmesi nedeniyle de bu pozlara düşük rakam yazılmasının rekabeti engellediği,

2) Doğalar Taş Ocağından üretilen kırmataşın asfalt üretimine uygun olmadığı, buna ilişkin Kütahya İl Özel İdaresinin kararı olduğu, 50.000 ton malzemenin hangi depolara, mesafeye ve nasıl taşınacağının belirsiz olduğu,

3) Zeyilname sonrası iş kalemlerinde değişiklik olmasından dolayı yaklaşık maliyetin tekrar hesaplanması gerektiği, Kütahya İl Özel İdaresi araçlarınca üretim sahasından alınacak 200.000 ton malzemenin üretim sahasında depolanmasını ve araçlara yüklenmesini kapsayan bir iş kalemi olmadığı, bu nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler” hükmü,

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

…

b) Başvuru ehliyeti,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

…

yönlerinden sırasıyla incelenir.

…

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 15.02.2019 ve 25.02.2019 tarihlerinde ihale dokümanına yönelik olarak i

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32