ANA SAYFA

Yazdır
Elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve tekliflerin e-teklif olarak alındığı, idarece e-tekliflerinin ... tarafından imzalandığı fakat imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili kişinin ... olarak görüldüğü, ...’a ait herhangi bir yetki ve vekalet görülmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı.

1-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 4’üncü maddesi gereğince aday ve isteklilere ait katılım ve yeterliğe ilişkin bilgilerin, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda, idareler tarafından EKAP üzerinden sorgulanarak teyit edileceği, hangi bilgilerin sorgulanabileceği hususunun Kurum tarafından belirlenerek EKAP üzerinden duyurulacağı, bu durumda, aday ve istekliler tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmayacağı anlaşılmıştır.

 2-EKAP tarafından ilan edilen sunulmayacak belgeler listesinde vekalete ilişkin belgeler ile imza sirkülerinin yer almadığı görülmüş olup, anılan belgelerin istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi durumunda beyan edilen bilgilerin teyidi için tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından istenmesinin zorunlu olduğu ve bu durumda istekliler tarafından da sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/304 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalenin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve tekliflerin e-teklif olarak alındığı, idarece e-tekliflerinin Ali Rıza Toprak tarafından imzalandığı fakat imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili kişinin Uğur Toprak olarak görüldüğü, Ali Rıza Toprak’a ait herhangi bir yetki ve vekalet görülmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan durumun mevzuata uygun olmadığı,

Elektronik ihale sürecinde tüzel kişi adına e-teklif sunan kişilerin vekaletname ve imza sirkülerini sunmasına gerek olmadığı, anılan belgelerin ihale sürecinde mesleki ve yeterlik belgesi olarak değerlendirilmesi ve istenmesinin de yerinde olmadığı, EKAP kaydı sırasında protokol imzalanması aşamasında imza sirküleri/beyannamesi ve vekaleten işlem yapılabilmesi için vekaletnamelerin Kamu İhale Kurumu’na sunulmasının zorunlu olduğu, e-teklif sunacak kişilerin imza sirküleri/beyannamesi ve vekaletnamelerinin de EKAP sisteminde yüklü olması gerektiği, diğer bir ifadeyle tüzel kişi adına vekaleten e-teklif sunulabilmesinin ön koşulunun ilgili kişinin imza sirküleri ve vekaletnamesinin Kuruma sunulması ve EKAP sisteminde yetkilendirilmesi olduğu, dolayısıyla şirket adına e-teklif sunan kişinin vekaleten teklif sunmaya yetkili olduğunun Kurum ve EKAP sistemi tarafından da peşinen kabul ve teyit edildiği,

Şirket tarafından EKAP’a kayıt aşamasında sunulan ve Ali Rıza Toprak’ın şirket adına imza atmaya yetkilendirildiğine ilişkin vekaletname ve imza sirkülerinin EKAP’tan sorgulanmak suretiyle Ali Rıza Toprak’ın şirketi temsile yetkili bir kişi olduğunun tespitinin mümkün olabileceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) Açık ihale usulü veya Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir.

…

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır. Verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katıl

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32