ANA SAYFA

Yazdır
Yapılacak işe dair her türlü noter tasdikli taahhüt, teklifiyle birlikte İdare’ye sunulacaktır/Sunulması gereken taahhütnamenin noter onaylı olarak sunulmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı.

1-İhale komisyonu kararı çerçevesinde taraflarınca sunulan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak başka bir istekli tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu neticesinde Teknik Şartname’nin 5.1.4’üncü maddesinde yer alan “Yapılacak işe dair her türlü noter tasdikli taahhüt, teklifiyle birlikte sunulacaktır.” düzenlemesi gerekçe gösterilerek teklif ekinde sunulması gereken taahhütnamenin noter onaylı olarak sunulmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 24’üncü ve 27’nci maddelerine göre ihaleye katılma şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu, söz konusu belgelere Teknik Şartname’de yer verilmemesi gerektiğinin hüküm altına alındığı, ayrıca istikrar kazanmış kurul kararlarının da bu doğrultuda olduğu iddialarına yer verilmiştir.

2-Sonuç olarak, belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi ...  tarafından sunulan teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/328 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 12.03.2019 tarih ve 1 numaralı ihale komisyonu kararı çerçevesinde taraflarınca sunulan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak başka bir istekli tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu neticesinde Teknik Şartname’nin 5.1.4’üncü maddesinde yer alan “Yapılacak işe dair her türlü noter tasdikli taahhüt, teklifiyle birlikte sunulacaktır.” düzenlemesi gerekçe gösterilerek teklif ekinde sunulması gereken taahhütnamenin noter onaylı olarak sunulmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 24’üncü ve 27’nci maddelerine göre ihaleye katılma şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu, söz konusu belgelere Teknik Şartname’de yer verilmemesi gerektiğinin hüküm altına alındığı, ayrıca istikrar kazanmış kurul kararlarının da bu doğrultuda olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, …” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgelerin istenebileceği, ihale konusu işin niteliğine göre belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur...” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur.

...

e) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Sınırla

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32