ANA SAYFA

Yazdır
İhaleye teklif sunmamakla birlikte ihale dokümanını satın alan ve ihale konusu alanda faaliyette bulunan davacının istekli olabilecekler arasında olduğu, doküman satın alarak ihale sürecine katılma istek ve iradesini ortaya koymuş olan davacının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddiası

1-İhalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakkının bulunduğu dikkate alındığında, başvurunun anılan bölümünün esasının incelenmesi gerekirken, söz konusu iddialarının ehliyet yönünden reddine karar verilmesi yolundaki Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

2-Adı geçen isteklinin ihaleyi çok cüz'i bir tenzilatla aldığı, diğer taraftan ise ihale konusu İşin istekli olabilecek firmalar yönünden özellik gerektiren bir iş olmadığı gibi, bu işi yapma yeterliliğine sahip başka firmaların da bulunabileceği dikkate alındığında, ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı yönünden Kurulca bir değerlendirme yapılmasının gerektiği de açıktır.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :


KARAR :

Gaziemir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/649934 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı İçin Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlara; Yenidoğan Bakımı, Evde Bakım Hizmetleri, Hasta Nakil Ambulansı, Ölü Muayenesi, Cenaze Nakli ve Sosyal Alarm Hizmeti İle Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması” ihalesine ilişkin olarak Çiğli Özel Sağlık Tesisleri Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.01.2019 tarih ve 2019/UH.I-86 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Çiğli Özel Sağlık Tesisleri Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.03.2019 tarih ve E:2019/549, K:2019/804 sayılı kararı ile “…Dava konusu Kurul kararının, davacı şirketin 2. iddiasının ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının incelenmesine gelince;

…

Bu durumda; dava konusu ihaleye teklif sunmamakla birlikte ihale dokümanını satın alan ve ihale konusu alanda faaliyette bulunan davacının istekli olabilecekler arasında olduğu, doküman satın alarak ihale sürecine katılma istek ve iradesini ortaya koymuş olan davacının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia ederek ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakkının bulunduğu dikkate alındığında, başvurunun anılan bölümünün esasının incelenmesi gerekirken, söz konusu iddialarının ehliyet yönünden reddine karar verilmesi yolundaki Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Öte yandan, bakılan ihalenin, daha önce aynı idarece 29.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edilen ihalenin devamı olarak yapıldığı, yaklaşık maliyetin 2.174.484,81 TL olarak belirlendiği, ihaleye davet edilen 3 istekliden ATM Destek Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teşekkür mektubu sunulduğu, GSM Med. Sos. Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin yeterlik kriterlerin de yer alan belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif olan Marmara Ambülans Sağ Tem. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerine 2.138.972,00 TL bedelle bırakıldığı, adı geçen isteklinin ihaleyi çok cüz'i bir tenzilatla aldığı, diğer taraftan ise ihale konusu İşin istekli olabilecek firmalar yönünden özellik gerektiren bir iş olmadığı gibi, bu işi yapma yeterliliğine sahip başka firmaların da bulunabileceği dikkate alındığında, ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı yönünden Kurulca bir değerlendirme yapılmasının gerektiği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kurul kararının, davacının ikinci iddiasının ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline, Kurul kararının birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci iddialara ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 16.01.2019 tarih ve 2019/UH.I-86 sayılı kararının ikinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32