ANA SAYFA

Yazdır
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin demonstrasyon yapılmadan belirlendiği, bu durumun ihale dokümanına ve Kanuna aykırı olduğu

1-İhale üzerinde kalan isteklinin demonstrasyon işlemlerine dayalı olarak belirlendiği, anılan istekli ile sözleşme imzalanmaması durumunda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabileceği, bu hususun ihale yetkilisinin takdirinde olduğu dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin demonstrasyon yapılmadan belirlenmesinin esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2-İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, geçerli teklifler arasında en düşük teklif fiyatını veren istekliden başlanarak ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif belirleninceye kadar demonstrasyon yapılacağının öngörüldüğü anlaşılmakla birlikte, söz konusu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespit edilmesine yönelik olarak demonstrasyon yapıldığı, bu tespit yapıldıktan sonra ihalenin karara bağlandığı görülmüş olup; idarece şikayete verilen cevapta, ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile de sözleşme öncesi demonstrasyon yapılacağı, demonstrasyon süresinin uzun olması, hizmetin aksamaması ve kamu yararı gözetilerek ihalenin sonuçlandırıldığı ifade edilmiştir.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/289 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale komisyonunca yapılan demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki; ihale dokümanında, çözüm ortakları ile yapılan sözleşmelerin teklifle birlikte sunulması gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte, Ventura Yazılım A.Ş. ile imzaladıkları bayilik sözleşmesini sunmamış olmalarının, dokümanda yer alan çelişkili ve tereddüde yol açan düzenlemelerden kaynaklandığı, bahse konu bayilik sözleşmesinin İdari Şartname’nin 7.7.1.1., 31.2., 31.3. ve 32.1. maddeleri çerçevesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden temin edilebileceği, nitekim ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1.h.6. maddesinde istenilen belge sunulmadığı halde söz konusu maddelerin uygulandığı, dolayısıyla Ventura ve Trtek yazılım firmalarının ayrı ayrı ürettiği KMBYS, İYBS, DVYS yazılımları ile gerçekleştirilen demonstrasyonun mevzuata uygun olduğu,

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin demonstrasyon yapılmadan belirlendiği, bu durumun ihale dokümanına ve Kanuna aykırı olduğu,

3) İhale komisyonunda işin uzmanı olarak tanımlanan üyelerin HBYS konusundaki uzmanlıklarının anlaşılamadığı, işin uzmanı değerlendirmesi yapılırken üyelerde diploma, sertifika ve berat gibi belgeler olması gerektiği, işin uzmanı oldukları resmi makamlarca onaylı belgelerle kanıtlanamayan üyelerin işin değerlendirmesinde yer almalarının mümkün olmadığı, ihale komisyonunun ihale mevzuatına aykırı oluşturulduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, zira;

a) Sunulan teklif mektubunda, teklif bedelinin yazı ve rakamla birbirine uygun olarak yazılmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesinin teklifi imzalayan kişiye ait olmadığı, teklif zarfı ve teklif mektubu üzerinde bulunan imzalardan farklılık gösterdiği, ayrıca vekile ait vekâletname ve imza beyannamesi incelendiğinde vekâletin ihalelere teklif verme yetkisini içermediği ve söz konusu belgelerin sunuluş şeklinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca teklif dosyası içinde tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetelerinin sunulmadığı, sunulan ticaret sicil gazetelerinde tüzel kişiliğin ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarının bulunmadığı,

c) Geçici teminat mektubu tutarı ve süresinin yetersiz olduğu,

ç) Bilanço ve gelir tablolarının İdari Şartname’de öngörülen kriterleri sağlamadığı, belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanmadığı, mali müşavire ait kaşenin bulunmadığı,

d) İş deneyim belgesinin benzer iş tanımını karşılamadığı, ayrıca belgenin EKAP kaydının bulunmadığı ve teyit için gerekli belge numarasını da içermediği, iş deneyim belge tutarının yetersiz olduğu,

e) İdari Şartname’nin 7.1.h. maddesi kapsamında; sunulması öngörülen HBYS ve PACS kayıt tescil belgelerinin geçerlilik sürelerinin ihale tarihini kapsamadığı, Bil-Kod ve ÇKYS belgelerinin sunulmadığı, detaylı olarak sunulması gereken teknik şartnameye uygunluk belgesinin detaylı açıklama içermediği, olağanüstü durumlar için önerilen çözümlere ilişkin belgenin sunulmadığı,

f) Sunulan noter onaylı belgelerin İdari Şartname’nin 7.7.2. maddesinde yer alan “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.” düzenlemesine uygun olmadığı,

g) İdari Şartname’nin 7.7.3. maddesinde yer alan “İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi uyarınca idarece “aslı gibidir” işleminin ihale tarihinden önce yapılabilecek olmasına karşın, ihale üzerinde kalan isteklinin söz konusu işlemi ihale gününde yaptırdığı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü binasında yer alan kamera görüntülerinden bu hususun tespit edilebileceği, ayrıca noter tasdikli belgeler için “aslı gibidir” yapılamayacağı halde idarece bu şekilde işlem gerçekleşti

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32