ANA SAYFA

Yazdır
Tekliflerinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı, teklif değerlendirme sürecinde tekliflerinin en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği, bununla birlikte geçici teminatlarının halen kendilerine iade edilmediği, bir an önce bu iadenin yapılması gerektiği talep ve iddiası

1-Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

2-Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 15.03.2019 tarihli dilekçeyle idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 18.03.2019 tarihli kararıyla şikâyeti reddettiği ve bu kararı aynı tarihte EKAP marifetiyle başvuru sahibine tebliğ ettiği, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin şikâyete cevap tarihinin takip eden on günlük süre içinde 28.03.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 15.04.2019 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
Kamu İhale Kurulu Kararı

Kamu İhale Kurumundan
Karar Sayısı
18.04.2019 - 2019/UH-IV-489
Toplantı No:2019/020
Gündem No:18
Karar Tarihi:18.04.2019
Karar No:2019/UH-IV-489
BAŞVURU SAHİBİ: Aydoğan İBİŞ
İHALEYİ YAPAN İDARE: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,
BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/49045 İhale Kayıt Numaralı “3 Adet Yaya Üst Geçidi Mimari ve Mühendislik Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/413 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı, teklif değerlendirme sürecinde tekliflerinin en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği, bununla birlikte geçici teminatlarının halen kendilerine iade edilmediği, bir an önce bu iadenin yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında "İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.' hükümleri yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 15.03.2019 tarihli dilekçeyle idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 18.03.2019 tarihli kararıyla şikâyeti reddettiği ve bu kararı aynı tarihte EKAP marifetiyle başvuru sahibine tebliğ ettiği, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin şikâyete cevap tarihinin takip eden on günlük süre içinde 28.03.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 15.04.2019 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvurunun süre yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir. Her ne kadar bu eksiklik başvuru süresinin sonuna kadar tamamlanabilir eksiklik olsa dahi, başvuru süre yönünden uygun olmadığından, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden yayımlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32