ANA SAYFA

Yazdır
İlk numune değerlendirmesinde uygun bulunmayan ürünlerin ikinci değerlendirmede uygun bulunmasının çelişki yarattığı iddiası

1-idarece  Hastanemiz A Blok Ameliyathane Biriminin İhtiyacı Olan 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesine ilişkin olarak yapılan numune değerlendirmesi sonucunda ...A.Ş.’nin sunmuş olduğu numunelerin Teknik Şartname maddelerine uygun olmadığı ve numune değerlendirmesi sırasında cihaz ve kabloların bozuk çıktığı gerekçesiyle ihalenin tüm kalemlerinin kendi üzerlerinde bırakıldığı, ancak...A.Ş.’nin idareye yeniden numune değerlendirmesi yapılması hususunda yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine alınan düzeltici işlem kararı ile idarece yapılan ikinci numune değerlendirmesi sonucunda numunelerin Teknik Şartnameye ve kullanıma uygun bulunduğundan ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kalemlerinin ...A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ancak ... ilk numune değerlendirmesinde uygun bulunmayan ürünlerin ikinci değerlendirmede uygun bulunmasının çelişki yarattığı, ilgili kalemlerin ilk kararda olduğu gibi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

2-halenin şikâyete konu 1, 2 ve 3’üncü kısmının yaklaşık maliyet tutarları dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 5.719,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 11.442,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 5.723,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/378 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece 2019/3430 İhale Kayıt Numaralı Hastanemiz A Blok Ameliyathane Biriminin İhtiyacı Olan 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesine ilişkin olarak yapılan numune değerlendirmesi sonucunda May Global Medikal Ticaret A.Ş.’nin sunmuş olduğu numunelerin Teknik Şartname maddelerine uygun olmadığı ve numune değerlendirmesi sırasında cihaz ve kabloların bozuk çıktığı gerekçesiyle ihalenin tüm kalemlerinin kendi üzerlerinde bırakıldığı, ancak May Global Medikal Ticaret A.Ş.’nin idareye yeniden numune değerlendirmesi yapılması hususunda yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine alınan düzeltici işlem kararı ile idarece yapılan ikinci numune değerlendirmesi sonucunda numunelerin Teknik Şartnameye ve kullanıma uygun bulunduğundan ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kalemlerinin May Global Medikal Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ancak söz konusu istekli tarafından 1’inci kalem için teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesini, 2 ve 3’üncü kalem için teklif edilen ürünün ise Teknik Şartname’nin 3 ve 4’üncü maddelerini karşılamadığı, ilk numune değerlendirmesinde uygun bulunmayan ürünlerin ikinci değerlendirmede uygun bulunmasının çelişki yarattığı, ilgili kalemlerin ilk kararda olduğu gibi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

…

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı, …yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmüne, anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede; başvuru dilekçesi ekindeki başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler kapsamında sunulan vekâletnamenin ve imza beyannamesinin fotokopi olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için“www.ihale.gov.tr” internet adresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 11.04.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu 1, 2 ve 3’üncü kısmının yaklaşık maliyet tutarları dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 5.719,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 11.442,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 5.723,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci madde

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32