ANA SAYFA

Yazdır
EKAP üzerinden indirilen ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olmayarak sunulan teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması

Tekliflerini 12.12.2018 tarihinde yayımlanan ihale dokümanına ve 18.01.2019 tarihli zeyilname-1 ile yapılan değişikliklere uygun olarak sundukları, ancak birim fiyat teklif cetvelinde 208 ve 209 sıra numaralı iş kalemlerinin yerlerinin değiştirildiği, tekliflerinin “25.01.2019 tarihli zeyilname-2 ile yapılan değişikliğe uygun olmadığı ve bu yönüyle İdari Şartname’nin “Şartlı Teklifler" başlıklı 48’inci maddesinde belirtildiği biçimiyle karşıt/şartlı teklif olarak nitelendirildiği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı...

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/337 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerini 12.12.2018 tarihinde yayımlanan ihale dokümanına ve 18.01.2019 tarihli zeyilname-1 ile yapılan değişikliklere uygun olarak sundukları, ancak birim fiyat teklif cetvelinde 208 ve 209 sıra numaralı iş kalemlerinin yerlerinin değiştirildiği, tekliflerinin “25.01.2019 tarihli zeyilname-2 ile yapılan değişikliğe uygun olmadığı ve bu yönüyle İdari Şartname’nin “Şartlı Teklifler" başlıklı 48’inci maddesinde belirtildiği biçimiyle karşıt/şartlı teklif olarak nitelendirildiği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

- Zeyilname ile yapılan değişikliklerin yayımlanacağı ve ihale tarihinden en az 10 gün öncesinde ihale dokümanı alan tarafların tamamına gönderileceğine ilişkin hükme aykırı olarak 208 ve 209 numaralı iş kalemlerinin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin 25.01.2019 tarihli zeyilname-2'nin yayımlanmadığı ve taraflarına tebliğ edilmediği, yapılan değişikliklerden haberdar edilmedikleri, idarece verilen şikâyete cevapta “İş Ortaklığı'nın pilot ortağı Avrasya A.Ş.nin doküman satın almadığı ve EKAP üzerinden de e-imza ile indirmediği, özel ortak Datel Ltd. Şti.nin ise e-imza ile 05.02.2019 tarihinde indirdiği, bu nedenle de tebliğe gerek olmadığı"nın ifade edildiği, ancak EKAP’ta zeyilname-2’nin yayımlanmadığı, yayımlanan belgenin zeyilname-2 değil zeyilname-2’nin eki olduğu, sadece iki iş kaleminin sırası değiştirilmiş olup, bu hususun zeyilname-2'de açıkça belirtilerek yayımlanması yerine, sadece bu iki iş kaleminin yerlerinin değiştirildiği tüm ihale dokümanının aynen yeniden yayımlandığı, zeyilname-2 ile zeyilname-2’nin ekinin aynı şeyler olmadığı ve sadece bir gün öncesinde EKAP üzerinden zeyilname-2’nin ekini indirmenin bu koşulun yerine gelmesinde yeterli olmadığı,

- Ayrıca iş kalemlerinin sıra numarasının değiştirilmesi işleminin maddi veya teknik hatalar veya eksiklik olarak da nitelendirilemeyeceği, iki iş kaleminin yerinin değiştirilmesinin yaklaşık maliyete etki eden bir yanının bulunmadığı, sonuç olarak zeyilname düzenlenmesini gerektiren bir durumun olmadığı gibi, zeyilnamesi yayımlanmayan ve yaklaşık maliyete etki etmeyen ve niçin yapıldığının hiçbir açıklaması bulunmayan değişiklik yerine ihale dokümanına uygun olarak hazırlanan tekliflerinin işin yapımı için verilen en uygun teklif olduğu, haksız ve yanlış olarak karşıt/şartlı teklif olarak nitelendirilmesi suretiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 27’nci maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak; teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şek

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32