ANA SAYFA

Yazdır
İhale sürecinin uzaması neticesinde idare ihtiyacının değişmesi ve buna binaen ihale dokümanında değişiklik yapılması ihtiyacı

İhale komisyonunun iptal kararında "ihale sürecinin uzaması neticesinde idare ihtiyacının değişmesi ve buna binaen ihale dokümanında değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olması sebebiyle,…” ihalenin iptal edildiği belirtilmektedir. Söz konusu ihalenin ilan tarihinin 14.09.2018 ve ihale tarihinin 15.10.2018 olduğu, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde idareye itiraz ve kuruma itirazen şikayet başvurularının bulunduğu, bu başvuruların yapılabileceğinin ve başvuru ve idarenin cevabına ilişkin sürecin belli bir zamanın geçmesine neden olacağının zaten idare tarafından önceden bilindiği, dolayısıyla başvuruya ilişkin yasal hakların kullanılmasından mütevellit ihale sürecinin uzamasının iptal gerekçesi olamayacağı değerlendirilmektedir.

 

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Karar Tarihi : 08.05.2019

Karar No : 2019/UH.II-561

BAŞVURU SAHİBİ:

Bulvar Yapı Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/426376 İhale Kayıt Numaralı “2018 Yılı Asya Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Kanalizasyon Sistemlerinin Görüntülenmesi ve Temizlenmesi, Tıkalı Rabıt-Kanal Açılması, Vidanjör Çekimi ve Motopomp Çalıştırılması İşi (3) (Kartal, Pendik, Tuzla)” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15.10.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2018 Yılı Asya Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Kanalizasyon Sistemlerinin Görüntülenmesi ve Temizlenmesi, Tıkalı Rabıt-Kanal Açılması, Vidanjör Çekimi ve Motopomp Çalıştırılması İşi (3) (Kartal, Pendik, Tuzla)” ihalesine ilişkin olarak Bulvar Yapı Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.04.2019 tarih ve 15398 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/392 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulu'nun 20.03.2019 tarihli ve 2019/UH.II-408 sayılı kararı uyarınca alınan düzeltici işlem kararı sonrası idarece "ihale sürecinin uzaması neticesinde idare ihtiyacının değişmesi ve buna binaen ihale dokümanında değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olması sebebiyle, ayrıca tek geçerli teklifin diğer 7 firmanın teklifine kıyasla yüksek olması sebebiyle ihaleyi iptal edilmiştir." ifadelerine yer verilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği, ancak söz konusu ihalede gerekli rekabet ortamının oluştuğu, rekabeti engelleyici davranış tespit edilmediği, tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihale için ayrılan ödeneğin teklifi karşılayacak düzeyde olduğu, ihalenin hizmet işi olması nedeniyle ihtiyaç temininden vazgeçilemeyeceği, ihale dokümanında teklifleri etkileyebilecek hatalar bulunmadığı ve ihale sürecinde kanuna aykırı işlem olmadığı, bu nedenle söz konusu ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

27.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2094 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibi Bulvar Yapı Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 29.11.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuruya ilişkin olarak “…Kamu ihale mevzuatında düzenlenen aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasındaki amaç, yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre aşırı düşük bulunan teklif fiyatının, ihale dokümanında verilen maliyet bileşeni verilerine dayalı olarak gerek miktar gerekse de Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki belgelerle tevsik edilecek birim fiyatlar üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koymaktır. Bu noktada idarelerin teklif fiyatının aşırı düşük olmasına sebebiyet veren/verdiği düşünülen ve özellikle yaklaşık maliyette önemli bir maliyet kalemi teşkil eden unsurları önemli maliyet bileşeni olarak belirleyerek sorgulama gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İdarece bu belirleme yapılırken ihale konusu hizmetin niteliği, maliyette sorgulanacak kalemin fiyat bileşenleri içindeki önemi ve teklif fiyatına etkisi gibi hususlarında göz önüne alınması önem arz etmektedir. Nitekim 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi hükmü ve Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesindeki açıklamalar da, sorgulamanın, teklifte önemli olduğu idarece tespit edilen bileşenler üzerinden yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

…

Ayrıca, işin niteliği gereği kamuya yapılabilecek işleri kapsadığı, özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin kullanılabilmesi için hukuken belirli bir işin yerine getirilmesine ilişkin olması gerektiği, söz konusu kira sözleşmesinin belirli bir ihaleye ilişkin olarak araçların kiraya verilmesi şeklinde olmadığı, dolayısıyla firmanın kendine ait araçların bir başka firmaya kiralanması işi ile hizmet alımına konu bir işin gerçekleştirilmesinden söz edilemeyeceği göz önüne

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32