ANA SAYFA

Yazdır
İdarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin, teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ilk ihale komisyonu kararına ilişkin olarak süresinde kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı, dolayısıyla ikinci ihale komisyonu kararı sonrasında ihalede teklifi geçerli kabul edilen bir başka isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasından herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimalinin bulunmadığı, ihalenin iptali halinde ise ihale süreci sona ereceğinden ortada güncel bir menfaatin kalmayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin sunmuş oldukları çekici tırların dokümanda istenen beygir gücünü sağlamadığına yönelik iddiasına ilişkin başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmaktadır.

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/540 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhalede teklif etmiş oldukları kendi malı araçlardan silindirin Teknik Şartname’ye uygun olduğu, bu sebepten elenme gerekçelerinin yerinde olmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin sunmuş oldukları çekici tırların dokümanda istenen beygir gücünü sağlamadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında “İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dâhil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinde “…(2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.” hükmü yer almaktadır.

İhale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı/varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, idarenin şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi istekli tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikâyet başvurularına idarece verilen cevapların başvuru süresini yeniden başlatmayacağı, söz konusu sürelere uyulmaması ve bu sürelerin geçirilmesi halinde başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekeceği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede; 25.04.2019 tarihinde alınan ilk ihale komisyonu kararıyla başvuru sahibinin teklifinin kendi malı olarak sundukları silindirin lastik tekerlekli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Enzel İnş Taş. Ltd. Şti. - Asfor İnş. İTH. Ltd. Şti İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlenmediği, kesinleşen ihale kararının 26.04.2019 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 02.05.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusu yaparak teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine itirazda bulunduğu, şikâyet başvurusunun idarenin 09.05.2019 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen kararı ile reddedildiği, bir başka isteklinin şikâyet başvurusu üzerine, idarece aynı tarihte ikinci bir ihale komisyonu kararı alındığı ve bu ikinci ihale komisyonu kararı ile ihalenin daha önce teklifi değerlendirme dışı bırakılan Gök-Er Taş İth. İhr. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Enzel İnş Taş. Ltd. Şti. + Asfor İnş. İth. Ltd. Şti İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bu kararın 09.05.2019 tarihinde isteklilere tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 14.05.2019 tarihinde idareye ikinci bir şikâyet başvurusu yaparak teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine yeniden itirazda bulunduğu, buna ek olarak ihalede hiçbir isteklinin Teknik Şartname’ye uygun kendi malı araç sunmadığı iddiasında bulunduğu, şikâyet başvurusunun idarenin 16.05.2019 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen kararı ile reddedildiği, başvuru sahibinin 22.05.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini ilk ihale komisyonu kararı ile öğrendiği, ilk şikâyet başvurusunun reddedildiği 09.05.2019 tarihini müteakip 10 gün içerisinde (20.05.2019 tarihine kadar) Kuruma başvuruda bulunması gerekirken, bu süreyi geçi

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32