ANA SAYFA

Yazdır
İdarenin vermiş olduğu birim fiyat teklif cetveli standart formuna aykırı bir şekilde virgülden sonra 3 basamağın yuvarlanarak 2 basamak şeklinde yazıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması

İhale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 3., 36., 37., 38., 39., 40., 45., 46., 71., 93., 94., 95., 96., 945. ve 952’nci kalemlerinde idarece virgülden sonra üç haneli olarak belirlenen miktarların başvuru sahibi istekli tarafından yuvarlanarak iki haneli olacak şekilde yazıldığı tespit edilmiştir.Kamu ihale mevzuatı uyarınca aritmetik hata kavramının teklif edilen fiyatları gösteren birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda yapılan çarpım ve toplama hatalarını ifade ettiği, isteklilerce birim miktarlarda yapılan hataları ve değişiklikleri ifade etmediği anlaşılmaktadır.

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/520 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 02.04.2019 tarihinde yapılan şikayet konusu ihalede sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 14 kalemde idarenin vermiş olduğu birim fiyat teklif cetveli standart formuna aykırı bir şekilde virgülden sonra 3 basamağın yuvarlanarak 2 basamak şeklinde yazıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendileri tarafından iradi olarak hatalı yazımın söz konusu olmadığı, elektronik ortamda teklif mektubu hazırlanırken idare tarafından Word formatında verilen standart formda yer alan yüzlerce kalemin hesaplamasının yapılabilmesi için tablolama programı olan Excel formatına aktarıldığı, Excel tablolama programının yazılımı bazı ondalık sayılı olan iş kalemlerinde virgülden sonraki kısımda kendiliğinden otomatik olarak yuvarlama yapıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm kalemlerde virgülden önceki rakamlarda herhangi bir hata yapılmadan sadece 14 kalemde virgülden sonraki üç basamağın iki basamağa yuvarlanmasının yazılımdan kaynaklı bir hata olduğunu gösterdiği, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.5.3'üncü maddesinde yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, ancak birim fiyat teklif cetveli miktar sütununda da yazılımdan kaynaklı hataların olabileceği dolayısıyla anılan hükmün geniş yorumlanarak miktarlarda oluşan hataları da kapsaması gerektiği, 14 kalemde yapılan söz konusu yuvarlamanın toplam tutarda 669,94 TL gibi çok düşük tutarda bir farka yol açtığı, söz konusu farkın teklif sıralamasında herhangi bir değişikliğe yol açmadığı, EKAP’a zeyilname ile yüklenen Teknik Şartname'de yer alan "Teklif birim fiyat cetveli"ne bakıldığında kendilerinin değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe gösterilen 14 kalemin miktarlarının kendilerinin sunmuş oldukları miktarlarla birebir aynı olduğu,

Diğer taraftan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasıyla ihalenin 981.787,00 TL daha yüksek bir tutarla başka bir isteklinin üzerinde bırakıldığı, anılan durumun kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu ve kamu zararına sebep olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 13’üncü maddesinde “...(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32