ANA SAYFA

Yazdır
Şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı yada yanlış hesaba yatırılması

Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı (itirazen şikâyet başvuru bedelinin yatırıldığına dair işlem belgesi sunulduğu, ancak söz konusu belgede İBAN numarasının Kurum hesapları arasında yer almadığı ve alacaklı adı olarak Kurumun adının “KAMU İHALE KURUMIU” şeklinde yanlış yazıldığı), tespit edilmiş olup, ayrıca söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 10.06.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/607 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 2. Kısmı için idare ile sözleşme imzalandığı, Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin kararı üzerine idarece alınan ihale komisyon kararı uyarınca teklif ekinde sundukları 16.01.2018 tarihli ve 9495 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde özel ortağın ortaklık yapısına ve ortaklarına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin internet ortamında yapıldığı göz önüne alındığında ticaret sicil gazetesi sunma zorunluluğu olmadığı, tüm bilgilere kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebileceği, öte yandan Likra Turizm Ltd. Şti.nin teklif zarfında sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinin arka sayfasında Elif Esra ÖZTUNǒun şirket ortağı bilgilerinin yer aldığı, bu hususun idarece gözden kaçırıldığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve ihalenin teklif geçerlilik süresini uzatan Mert Mümessillik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, İdari Şartname’nin 24.2’nci maddesi uyarınca teklif tarihinden itibaren 150 gün geçerli olan tekliflerin en fazla 150 gün daha uzatılabileceği, 18.05.2018 tarihinden sonra en fazla 14.03.2019 tarihine kadar tekliflerin uzatılabileceği, dolayısıyla idarece 20.05.2019 tarihinde teklifini uzatıp uzatmadığının sorulması ve söz konusu şirket tarafından 23.05.2019 tarihinde teklifinin geçerli olduğunun bildirilmesinin hukuken hükümsüz olduğu, idarece iş eksilişi yapıldığı ve ihtiyaç kalemleri ve araç sayıları değiştiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği, Mert Mümessillik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bir Dünya Turizm Seyahat Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti.nin danışıklı olarak ihaleye katıldıkları, ihale üzerinde bırakılan isteklinin imza sirküleri ile teklif zarfı ve teklif mektubundaki imzaların benzer olmadığı, teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, şaibelerle dolu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

…

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

…

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

…

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

…

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) be

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32