ANA SAYFA

Yazdır
Bir firma dışında diğer firmaların ihaleye katılımı için yeterli rekabeti sağlamadığı anlaşıldığından incelemeye konu ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Piyasada başvuruya konu ihale konusu hizmeti kapsayacak portföye sahip yalnızca iki firmanın bulunduğu, piyasada başvuruya konu ihale düzeyinde hizmet sunan yalnızca iki firmanın alıma konu edilen kalem sayısında test grubunu sağlayabilecek şekilde ürün portföyüne sahip olduğu, iki firmanın sağlayıcısı olduğu markaların teknolojileri, kullandığı test yöntemleri ve sonucun kalitesi farklı şekilde işleyiş gösterse dahi aynı sonucun elde edilmesi amacıyla kullanılan testler olduğu, söz konusu testlerin transplantasyon öncesi ve sonrası “alıcı” ve donör” ilişkisinde moleküler ve antikor düzeyindeki durumu ortaya koyması nedeniyle yüksek öneme sahip olduğu, başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin yalnızca rakip firmanın teklif verebileceği şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılsada Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/380 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, piyasada başvuruya konu ihale konusu hizmeti kapsayacak portföye sahip yalnızca iki firmanın bulunduğu, piyasada başvuruya konu ihale düzeyinde hizmet sunan yalnızca iki firmanın alıma konu edilen kalem sayısında test grubunu sağlayabilecek şekilde ürün portföyüne sahip olduğu, iki firmanın sağlayıcısı olduğu markaların teknolojileri, kullandığı test yöntemleri ve sonucun kalitesi farklı şekilde işleyiş gösterse dahi aynı sonucun elde edilmesi amacıyla kullanılan testler olduğu, söz konusu testlerin transplantasyon öncesi ve sonrası “alıcı” ve donör” ilişkisinde moleküler ve antikor düzeyindeki durumu ortaya koyması nedeniyle yüksek öneme sahip olduğu, başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin yalnızca rakip firmanın teklif verebileceği şekilde düzenlenmiş olduğu,

Şöyle ki;

1) “Testlere Ait Teknik Şartlar” başlığı altında yer alan “HLA-A,B,C,DRB1,DQB1 SSO Kitleri” kısmında bulunan 6. maddenin Teknik Şartname’den çıkarılması gerektiği, söz konusu düzenlemenin anlam kargaşası yarattığı,

2) “Testlere Ait Teknik Şartlar” başlığı altında yer alan “PRA Tanımlama Class I Kiti” kısmında bulunan “Yöntem, Class- I antijenleri (HLA-A, B, C) için en az 90 antijen içermelidir” şeklindeki 4. madde düzenlemesinin “Yöntem, Class- I antijenleri (HLA-A, B, C) için en az 55 antijen içermelidir” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, “Panel Reaktif Antibody” (PRA) testlerinde antijen çeşitliliğinin fazla olmasına karşın, tanımlama testlerinde de “çözümlenememe”, ikili veya çoklu sonuçlarla karşılaşılma durumunun söz konusu olduğu, bu tarz durumların çözümlenmesinin “C1Q” ve “Single Antigen” gibi daha spesifik testlerin ardından gerçekleştiğinin bilindiği, antijen sayısının çokluğunun, teknik açıdan ve tanımlama testleri açısından herhangi bir marka için avantaj veya dezavantaj oluşturmadığı, mevcut düzenlemenin tek markayı işaret ettiği,

3) “Testlere Ait Teknik Şartlar” başlığı altında yer alan “PRA Tanımlama Class II Kiti” kısmında bulunan “Yöntem, Class- II antijenleri (HLA-DRB, DQB) için en az 60 antijen içermelidir” şeklindeki 4. madde düzenlemesinin “Yöntem, Class- II antijenleri (HLA-DRB, DQB) için en az 35 antijen içermelidir” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, mevcut düzenlemenin tek markayı işaret ettiği, “Panel Reaktif Antibody” (PRA) testlerinde antijen çeşitliliğinin fazla olmasına karşın, tanımlama testlerinde de “çözümlenememe”, ikili veya çoklu sonuçlarla karşılaşılma durumunun söz konusu olduğu, bu tarz durumların çözümlenmesinin “C1Q” ve “Single Antigen” gibi daha spesifik testlerin ardından gerçekleştiğinin bilindiği, antijen sayısının çokluğunun, teknik açıdan ve tanımlama testleri açısından herhangi bir marka için avantaj veya dezavantaj oluşturmadığı, mevcut düzenlemenin tek markayı işaret ettiği,

4) İhale kapsamında yer alan farklı test gruplarının ihale kapsamından çıkarılarak ayrı ihalelere konu edilmesi gerektiği (1.-11. kalem: 1. grup, 12.-16. kalem: 2. grup, 17.-22. kalem: 3. grup, 23.-24. kalem: 4. grup, 25.-26. kalem: 5. Grup şeklinde), söz konusu kalemlerin tamamen farklı test teknikleri içerdiği, tüm testlerin tek bir başlık altında grup olarak ihale edilmesi yerine HLA-A, B, C, DR, DQ, DP SBT Yüksek Çözünürlük Kitleri başlığının ayrı bir grup olarak değerlendirilmesi gerektiği, idarenin cevabında firmalarınca söz konusu ürünlerin sağlanabildiği hususuna yer verildiği, idarece yapılan bu tespitin yerinde olmadığı, firmalarının söz konusu ürünleri sağlama imkanı bulunmadığı,

Benzer ihalelerde taraflarınca yapılan şikâyet başvuruları neticesinde teknik şartnamelerin değiştiği ve maliyet bakımından kamu yararının gözetildiği, başvuruya konu ihaleyi yapan idarenin aynı ürün gruplarına ilişkin olarak her yıl ya da iki yılda bir yaptığı ihalelerinde teknik şartnamenin rekabete kapalı olması nedeniyle rakip firmanın tek başına teklif verdiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her tür

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32