ANA SAYFA

Yazdır
İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

İdarelerce ihalelere katılım için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de Tip İdari Şartnamelerde yapılan değişiklik sonucunda, Teknik Şartname’de teklif dosyası kapsamında sunulacağı belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olacağı anlaşılmıştır. Ancak İdari Şartname’nin anılan maddesinin uygulanabilmesi için Teknik Şartname’de istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulması istenilen belgelerin açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulmuş olması ve söz konusu belgelerin teklif aşamasında sunulup sunulmayacağı hususunda Teknik Şartname’de ve ihale dokümanında istekliler nezdinde tereddüt doğuran düzenlemelerin bulunmaması gerekmektedir. Aksi durumda, ilgili belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulacağı şeklinde değerlendirme yapmak gerekecektir.

Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2019/513 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 02.05.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Erdinç YANIK- Yakamoz İnşaat Taah. Paz. Dağ. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduklarını öğrendikleri, ancak ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler” düzenlemesine aykırı olarak kendileri dışında ihaleye teklif veren hiçbir istekli tarafından teklifi kapsamında Teknik Şartname’de istenilen belgelerin sunulmadığı, söz konusu belgelerin;

a) Mekanik Tesisat Genel Teknik Şartnamesi’nin “Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası (Klima Santralleri Radyatör Isıtma Pompaları)” başlığı altında yer alan “Sistemde kullanılacak tüm frekans konvertörlü pompalar “CE Belgeli” olacak, pompa imalatçı firmada “ISO 9001/2000 Kalite Belgesi” aranacaktır. Firmalar tekliflerinde, sistemde kullanacakları tüm frekans konvertörlü sirkülasyon pompalarını marka, tip, kapasite ve diğer tüm özellikleriyle belirtecekler, uygulama sırasında sistemde kullanılacak tüm pompalara ait katalog ve prospektüsün, ayrıca debi/basınç abaklarının idarece onayı zorunlu olacaktır.” düzenlemesinde,

- Aynı Teknik Şartname’nin “M12-9 Performans Testleri ve Garantiler” başlığı altında “Tesisin 12 ay içerisinde, tam kapasiteye ulaşmaması nedeni ile performansın tam sınanması durumda ise yüklenici, bu testleri en az %60 kapasitede test ederek, temin etmek zorundadır. 24 saatlik kompozit numune için; 04/09/1988 tarihli resmi gazetede yayınlanan su kirliliği kontrol yönetmeliği değerlerini garanti edecektir. Bu değerlerin sağlanacağı, teklif ekinde ayrı bir sayfada belirtilecek, söz konuşu değerlere ulaşılmak için tesiste yapılması zorunlu düzenlemelerin bedelsiz yapılacağı, açık bir dille kabul beyan ve taahhüt edilecektir.” düzenlemesinde,

- LED Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi’nin “Elektriksel Özellikler” başlığı altında “LED'li armatür tasarımında kullanılan LED paketlerin LM 80-08'e göre 6000 saat ömür ölçümleri yapılmış olacak, bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21 e uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu ekonomik ömürleri en az 50.000 saat olacaktır. Kullanılacak LED paketlerin LM 80-08 test raporları teklifle beraber sunulacaktır.” düzenlemesinde,

- Aynı Teknik Şartname’nin “Entegrasyon özellikleri” başlığı altında “Kurulacak sistemin; yangın algılama, çevre güvenlik ve diğer alarm sistemleriyle entegrasyonu sağlanabilecek, bu fonksiyonun nasıl sağlanabileceği teklifle dokümanlar ile detaylı biçimde açıklanacaktır.” düzenlemesinde,

- Aynı Teknik Şartname’nin “EÖBF-33- Kiosk: Yazıcı Ünitesi Teknik Özellikleri” başlığı altında “Bilet rulosu veya etiket rulosu temini tek bir üreticiye ve tekel / imtiyazlı satış şartına bağlı kalınmaksızın piyasada herhangi bir rulo imalatçısından serbestçe yapılabilmeli, üretici ve dağıtıcı firma ve bayileri haricinde başka firmalarda temini halinde hiçbir koruma, kısıtlama veya tescil imtiyazı iddiasında bulunulmayacağı tekliflerde taahhüt edilmelidir.” düzenlemesinde,

- Mekanik Özel Teknik Şartname’nin “Medikal Özel-9 pozu” başlığı altında yer alan “1.İmalatçı veya yüklenici firma İSO 9001:2008, ISO 13485:2003 Kalite Belgelerine sahip olmalı ve bu belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

2. İmalatçı firma veya yüklenici firma TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’ne sahip olmalı ve bu belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

…

4. Yüklenici firmanın üretici firma yetkili satış servis hizmetleri anlaşması bulunmalı ve ihale dosyasında sunmalıdır.” düzenlemesinde açıkça belirtildiği,

b) Aktarılan Teknik Şartname maddelerinde düzenlenmiş söz konusu teklif kapsamında sunulması gerekli TSE ve İSO belgelerinin sunulması halinde ise geçerlik sürelerinin kontrol edilerek süresi geçmiş belgeleri sunan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması, ayrıca teklif ile sunulması istenilen medikal malzemelere ait üretici firma yetkili satış servis hizmetleri anlaşması belgesinin sunulması halinde ise ıslak imzalı ve asıl suretlerinin sunulup sunulmadığının kontrolünün yapılması aksi durumda söz konusu isteklilerin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

İhalenin ilk oturumunda söz konusu belgelerin sunulmadığının taraflarınca tespit edildiği, sözlü olarak ihale komisyonuna uyarıda bulunulduğu, ancak ihale komisyonu

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32