ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
Kamu İhale Tebliği

Kamu İhale Kurumundan

29.01.2020
31023
Tebliğ No 2020/1Madde 0001 : Amaç ve kapsam

(1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%7,36) arttırılarak güncellenmesidir.

Madde 0002 : Dayanak

(1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 0003 : Güncellenen hususlar

(1) Bu Tebliğ ile 1/2/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 13.857.591,-TL (Onüçmilyonsekizyüzelli yedibinbeşyüzdoksanbir Türk Lirası) 14.877.509,-TL (Ondörtmilyonsekizyüzyetmişyedibinbeşyüzdokuz Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 1.656.600,-TL (Birmilyonaltıyüzellialtıbinaltıyüz Türk Lirası) 1.778.525,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişsekizbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 2.761.007,-TL (İkimilyonyediyüzaltmışbirbinyedi Türk Lirası) 2.964.217,-TL (İkimilyondokuzyüzaltmışdörtbinikiyüzonyedi Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 60.742.537,-TL (Altmışmilyonyediyüzkırkikibinbeşyüzotuz yedi Türk Lirası) 65.213.187,-TL (Altmışbeşmilyonikiyüzonüçbinyüzseksenyedi Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 180.732,-TL (Yüzseksenbinyediyüzotuziki Türk Lirası) 194.033,-TL (Yüzdoksandörtbinotuzüç Türk Lirası), 361.481,-TL (Üçyüzaltmışbirbindörtyüzseksenbir Türk Lirası) 388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen, 180.732,-TL (Yüzseksenbinyediyüzotuziki Türk Lirası) 194.033,-TL (Yüzdoksandörtbinotuzüç Türk Lirası), 361.481,-TL (Üçyüzaltmışbirbindörtyüzseksenbir Türk Lirası) 388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası), 3.012.502,-TL (Üçmilyononikibinbeşyüziki Türk Lirası) 3.234.222,-TL (Üçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiiki Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 361.481,-TL (Üçyüzaltmışbirbindörtyüzseksenbir Türk Lirası) 388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası), 3.012.502,-TL (Üçmilyononikibinbeşyüziki Türk Lirası) 3.234.222,-TL (Üçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiiki Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 301.228,TL (Üçyüzbirbinikiyüzyirmisekiz Türk Lirası ) 323.398,-TL (Üçyüzyirmiüçbinüçyüzdoksansekiz Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 90.358,-TL (Doksanbinüçyüzellisekiz Türk Lirası ) 97.008,-TL (Doksanyedibinsekiz Türk Lirası ), 30.101,-TL (Otuzbinyüzbir Türk Lirası) 32.316,-TL (Otuzikibinüçyüzonaltı Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 602.479,-TL (Altıyüzikibindörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası) 646.821,-TL (Altıyüzkırkaltıbinsekizyüzyirmibir Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 953.728,-TL (Dokuzyüzelliüçbinyediyüzyirmisekiz Türk Lirası) 1.023.922,-TL (Birmilyonyirmiüçbindokuzyüzyirmiki Türk Lirası), 5.719,-TL (Beşbinyediyüzondokuz Türk Lirası) 6.139,-TL (Altıbinyüzotuzdokuz Türk Lirası), 3.814.922,-TL (Üçmilyonsekizyüzondörtbindokuzyüzyirmiiki Türk Lirası) 4.095.700,-TL (Dörtmilyondoksanbeşbindyediyüz Türk Lirası), 11.442,-TL (Onbirbindörtyüzkırkiki Türk Lirası) 12.284,-TL (Onikibinikiyüzseksendört Türk Lirası), 28.611.919,-TL (Yirmisekizmilyonaltıyüzonbirbin dokuzyüzondokuz Türk Lirası) 30.717.756,-TL (Otuzmilyonyediyüzonyedibinyediyüzellialtı Türk Lirası), 17.163,-TL (Onyedibinyüzaltmışüç Türk Lirası) 18.426,-TL (Onsekizbindörtyüzyirmialtı Türk Lirası), 22.887,-TL (Yirmiikibinsekizyüzseksenyedi Türk Lirası) 24.571,-TL (Yirmidörtbinbeşyüzyetmişyedi Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 334.368,-TL (Üçyüzotuzdörtbinüçyüzaltmışsekiz Türk Lirası) 358.977,-TL (Üçyüzellisekizbindokuzyüzyetmişyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Madde 0004 : Önceki bütçe statüleri

(1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Madde 0005 : Yürürlük

(1) Bu Tebliğ 1/2/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 0006 : Yürütme

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.


EK

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

01.02.2019 – 31.01.2020 DÖNEMİ / DEĞERİ

01.02.2020 – 31.01.2021 DÖNEMİ /  DEĞERİ

MADDE: 4734 / 8 EŞİK DEĞERLER

8/a Mal / Hizmet Alımları - Genel Bütçeli
1.656.007 TL

8/a Mal / Hizmet Alımları - Genel Bütçeli
1.778.525 TL

8/b Mal/Hizmet Alımları Diğer İdareler
2.761.007 TL

8/b Mal/Hizmet Alımları Diğer İdareler
2.964.217 TL

8/c Yapım İşleri
60.742.537 TL

8/c Yapım İşleri
65.213.187 TL

MADDE: 4734 PARASAL LİMİTLER

Madde: 4734 /3 (g) ”İstisnalar”
13.857.591 TL

Madde: 4734 /3 (g) ”İstisnalar”
14.877.509 TL

Madde: 4734 / 13 (b) “İhale İlan Süreleri ve Kuralları”

Yaklaşık maliyeti Otuz Milyar
180.732 TL

Yaklaşık maliyeti Otuz Milyar
194.033 TL

Yaklaşık maliyeti Altmış Milyar
361.481 TL

Yaklaşık maliyeti Altmış Milyar
388.086 TL

Yaklaşık maliyeti Beş yüz Milyar
3.012.502 TL

Yaklaşık maliyeti Beş yüz Milyar
3.234.222 TL

Madde: 4734 / 21 (f) “Pazarlık Usulü”

İdarelerin yaklaşık maliyeti Elli Milyar Mamul Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları

301.228 TL

323.398 TL

Madde: 4734 / 22 (d) … Aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında

Yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımları

B.Ş.B. Sınırında olan İdareler:
90.358 TL

Diğer İdareler:
30.101 TL

B.Ş.B. Sınırında olan İdareler:
97.008 TL

Diğer İdareler:
32.316 TL

Madde: 4734 / 53 (j)/1   Sözleşme Bedelinin OnbindeBeşi

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek Sözleşmelerden, bedeli yüz milyar Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek Sözleşme bedelinin on binde beşi İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını Sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.

53(j) /1   602.479 TL

53(j) /1     646.821 TL

Madde: 4734 / 53 (j)/2    KİK Şikayet Bedeli

Yaklaşık maliyeti: 953.728 TL'ye kadar olan
5.719 TL

Yaklaşık maliyeti: 1.023.922 TL'ye kadar olan
6.139 TL

Yaklaşık maliyeti: 953.728 TL - 3.814.922 TL arası
11.442 TL

Yaklaşık maliyeti: 1.023.922 TL - 4.095.700 TL arası
12.284 TL

3.814.922 TL – 28.611.919 TL arası
17.163 TL

4.095.700 TL – 30.717.756 TL arası
18.426 TL

28.611.919 TL ve üzeri
22.887 TL

30.717.756 TL ve üzeri
24.571 TL

Madde: 4734 / 62 (h) “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”

İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu  tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

334.368 TL

358.977 TL