ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
0657
Devlet Memurları Kanunu
(DMK)

23.07.1965
12056
Kabul Tarihi 14.07.1965
0657
Devlet Memurları Kanunu

KISIM - III
Devlet Memurluğuna Alınma

BÖLÜM : 2
Şartlar

Madde 0048: Genel ve özel şartlar

(12.05.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 1. Genel şartlar:

  1. Türk Vatandaşı olmak,

  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

  3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  5. (Bent 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (3) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  6. Askerlik durumu itibariyle;

   1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
   2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
   3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ( ... ) (1) akıl hastalığı ( ... ) (2) bulunmamak.

  8. (Bent 29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 24.07.2019 tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı ile İptal edilmiştir.)

 2. Özel şartlar:

  1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

  2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.


(1) (Bu kısımda yer alan "vücut veya" ibaresi; 27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

(2) (Bu kısımda yer alan "veya vücut sakatlığı ile engelli" ibaresi; 27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

(3) ("milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk," İbaresi 01.12.2010 Tarih ve 27772 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 25.2.2010 Tarih ve E: 2008/17 - K: 2010/44 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile Bu Tarihten itibaren 1 (bir) yıl Sonra yürürlüğe girecek şekilde iptal edilmiştir.)