ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
4734
Kamu İhale Kanunu

22.01.2002
24648
Kabul Tarihi 04.01.2002

4734
Kamu İhale Kanunu

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0003: İstisnalar

(1) u) (Bendin 01.07.2017 tarih ve 30111 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 Sayılı Kanunun 73. maddesi ile Değişmeden önceki şekli) (Bent 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir)Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı /off-set (2) uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları,


(2) (Üstü Çizili İbare 26.02.2016 Tarih ve 29636 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6676 sayılı Kanun ile madde metninden çıkarılmıştır.)

Madde 0003: İstisnalar

(1) o) (Bendin 17.06.2016 tarih ve 29745 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6719 Sayılı Kanunla Değişmeden önceki şekli) (Bent 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları enerji ve yakıt alımları,


Madde 0003: İstisnalar

n) (Bendin 31.07.2013 tarih ve 28724 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6496 Sayılı Kanunla Değişmeden önceki şekli) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları,


Madde 0003: İstisnalar

(Bendin 01.05.2013 tarih ve 28634 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6461 Sayılı Kanunla Değişmeden önceki şekli) s. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıklarından yapacağı mal veya hizmet alımları,


Madde 0003: İstisnalar

(Bendin 08.06.2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 0638 Sayılı Khk ile Değişmeden önceki şekli) p. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,


Madde 0003: İstisnalar

(b. ve f. Bendinin 05.12.2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Değişmeden önceki şekli)

b. Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği, her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler, Devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları,

f. Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları,


Madde 0003: İstisnalar

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli.)

  1. Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları,

  2. Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştırma- geliştirme, modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbaratı kapsamında, hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları,

  3. Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri,

  4. İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri,

  5. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değişen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar.

  6. Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları,

  7. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşların; uluslar arası kurallara göre yürütmesi gereken ve uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları;

Bu Kanuna tabi değildir.

Madde 0003: İstisnalar

  1. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değişen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmeden önceki şekli.) Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Kanun kapsamına giren kuruluşların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,